วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และนโยบายการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย

วิสัยทัศน์

มุ่งบริหารจัดการบัณฑิตศึกษาสู่ความเป็นเลิศในระดับนานาชาติโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

พันธกิจ

1. พัฒนาคุณภาพและรักษามาตรฐานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2. ส่งเสริมความร่วมมือทางด้านการศึกษาและการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการของบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย

เป้าหมาย

1. นิสิตระดับบัณฑิตศึกษามีคุณภาพระดับนานาชาติ มีความสามารถด้านภาษา
ทักษะการนำเสนอ ทักษะการวิจัย และสามารถใช้ความรู้ในการประยุกต์ใช้ในการสร้างนวัตกรรม เป็นประโยชน์ต่อชุมชน/ท้องถิ่น/ชาติ/ภูมิภาคและโลก
2. การจัดการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีระบบและนโยบายเชิงรุกประกอบกับการใช้เทคโนโลยีสามารถทำให้เกิดการบริการทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ สร้างรายได้จากการวิจัย และบริการวิชาการ เพิ่มปริมาณและคุณภาพของงานวิจัย บทความทางวิชาการระดับนานาชาติที่มีค่า impact factor สูง งานวิจัยที่สามารถนำไปต่อยอดและใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และสร้างนวัตกรรม เพื่อ
1. มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับนานาชาติ
2. มหาวิทยาลัยเป็น มหาวิทยาลัย

3. การทำงานเป็นแบบบูรณาการ ประสารและสามัคคี จากทุกภาพส่วนของมหาวิทยาลัย

นโยบาย

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพบัณฑิตศึกษา
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุน การวิจัยบัณฑิตศึกษา เพื่อประเทศไทย 4.0
กลยุทธ์ที่ 3 สร้างระบบบริหารจัดการผลลัพธ์ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัยและประเทศ
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาคุณภาพบัณฑิตศึกษาให้มีผลสัมฤทธิ์ในระดับสากลเพื่อมุ่งสู่ Wold Class University ตามเกณฑ์ QS ,UI, Webometrics, URAP และ Time Higher Education

Slider