ทุนภายนอก

 • ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สมศ. รายละเอียด>>>
 • ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้การบริหารโครงการวิจัย ในประเด็นการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย: ประเด็นสุขภาพชนชาติพันธ์ุ ประำจปีงบประมาณ 2561 รายละเอียด>>>
 • ประชาสัมพันธ์ขยายระยะเวลาการเปิดรับข้อเสนอโครงการงบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายละเอียด>>>
 • ทุนอุดหนุนการวิจัย โครงการส่งเสริมการวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายละเอียด>>>
 • โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต ณ Reitaku University ประเทศญี่ปุ่น รายละเอียด>>>
 • ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยทุนอุดหนุนการวิจัยในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ (การวิจัยและนวัตกรรม) จากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2563 รายละเอียด>>>
 • ทุนโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี ประจำปี 2562 รายละเอียด>>>
 • โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระยะยาว ณ Shinshu University ประเทศญี่ปุ่น รายละเอียด>>>
 • ทุนรัฐบาลอินเดีย ภายใต้ ITEC Programme และ TCS of Colombo Plan รายละเอียด>>>
 • ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปี2562 (PEC-G 2019) รายละเอียด>>>
 • การรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2562 รายละเอียด>>>
 • ประชาสัมพันธ์เตรียมความพร้อมข้อเสนอโครงการวิจัยในการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ (การวิจัยและนวัตกรรม) จากงบประมาณแผนดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายละเอียด>>>
 • โครงการสนับสนุนทุนเพื่อการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทผู้มีความสนใจศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายละเอียด>>>
 • ทุนภายใต้โครงการวิจัย Food valley ภาคเหนือ ประจำปี 2562 รายละเอียด>>>
 • ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท ณ วิทยาลัยศิลปกรรมจีน-อาเซี่ยน มหาวิทยาลัยเฉิงตู รายละเอียด>>>
 • การให้เงินอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร) รายละเอียด>>>
 • ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย ประจำปี 2561 ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย (NRCT-ICSSR) รายละเอียด>>>
 • ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) รายละเอียด>>>
 • ทุนการศึกษาภายใต้ DUO-Thailand Fellowship Programme ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายละเอียด>>>

เวทีวิชาการ

 • งานประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 19 รายละเอียด>>>
 • งานมหกรรม “20 ปี แม่ฟ้าหลวงวิชาการ” รายละเอียด>>>
 • การประชุมวิชาการนานาชาติหัวข้อ “Non-human Primates in Biomedical Research: Industry-Academia Partnerships in Solving Global Health Problems” รายละเอียด>>>
 • การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ.2562
 • การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 รายละเอียด>>>
 • การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 9 รายละเอียด>>>
 • การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 10 รายละเอียด>>>
 • การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561 รายละเอียด>>>
 • การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “มสธ. วิจัย” ประจำปี 2562 รายละเอียด>>>
 • การประชุมวิชาการและงานนิทรรศการ NanoThailand2018 รายละเอียด>>>
 • การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 10 รายละเอียด>>>
 • การประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์ภาคเหนือ ประจำปี 2561 รายละเอียด>>>
 • การประชุมวิชาการ หัวข้อ “Groundwater Management in the Context of Sustainable Development Goals” รายละเอียด>>>
 • การประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 8 รายละเอียด>>>
 • การประชุมวิชาการเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสภาฯ (ภาคกลาง) ครั้งที่ 4 รายละเอียด>>>
 • การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2561 “นวัตกรรมการบริหารธุรกิจยุค 4.0” รายละเอียด>>>
 • มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 “เวทีเสวนา เรื่อง ประเมินผลการวิจัย: ก้าวสำคัญของความสำเร็จในการพัฒนาสู่ Thailang 4.0” รายละเอียด>>>
 • การประชุมวิชาการ The 7th PSU Education Conference “Higher Education for All: Surviving in Times of Change” รายละเอียด>>>
 • การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6/2561 รายละเอียด>>>
 • การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 รายละเอียด>>>
 • การประชุมวิชาการนานาชาติ The 2nd International Conference on Health Science: A Multidisciplinary Integration for Innovation and Sustainable Health Care in Communities รายละเอียด>>>
 • การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มสธ. ครั้งที่ 8 รายละเอียด>>>
 • การประชุม The 1st Joint International Conference and The 15th AUAP General Conference รายละเอียด>>>
 • การประชุมนำเสนอผลงาน Thailand Research Expo: Symposium 2018 รายละเอียด>>>
 • การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รายละเอียด>>>
 • การประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 14 รายละเอียด>>>
 • การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 12 รายละเอียด>>>
 • การประชุมวิชาการระดับชาติ  ประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รายละเอียด>>>
 • การประชุมวิชาการระดับชาติ “Mind-Movement Sciences into 2020” รายละเอียด>>>
 • การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 “ท่าเรือน้ำลึกทวายกับเขตเศรษฐกิจพิเศษต่อการเปลี่ยนแปลงกาญจบุรี” รายละเอียด>>>
 • การประชุมวิชาการ “ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นเรศวร ครั้งที่ 3 (NUNatGEN) รายละเอียด>>>
 • การประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 12 รายละเอียด>>>
 • การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 8th International Conference on Applied Geophysics (Geophysics 2018) รายละเอียด>>>
 • การประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 รายละเอียด>>>
 • การประชุมวิชาการ IBSC 2018 รายละเอียด>>>
 • การประชุมวิชาการนานาชาติทันสมัยด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา รายละเอียด>>>
 • การประชุมวิชาการ “มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 14” รายละเอียด>>>
 • การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ SEE 2018 รายละเอียด>>>

ทั่วไป

 • ประชาสัมพันธ์งานอบรมเสวนา เรื่อง “การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์” รายละเอียด>>>
 • ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา ThaiEdResearch รายละเอียด>>>
 • โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 รายละเอียด>>>
 • การยื่นข้อเสนอโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาฯ รายละเอียด>>>
 • ขอเชิญเสนอโครงการพัฒนารายวิชา/โครงการวิจัย ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิด ปีงบประมาณ 2562 รายละเอียด>>>
 • โครงการ World Friend (WFK) Advisors Program ของรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี รายละเอียด>>>
 • การประชุม “Asian University Presidents Forum (AUPF) 17th Sessions in 2018” รายละเอียด>>>
 • โครงการฝึกอบรมหัวข้อ “Leadership Training Program st the UN”  รายละเอียด>>>
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการ The ASEA-UNINET Sustainability Issues Workshop รายละเอียด>>>
 • ประชาสัมพันธ์การอบรมขอรับรองโครงการวิจัยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพให้กับนิสิต ครั้งที่ 2 รายละเอียด>>>
 • ประชาสัมพันธ์วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รายละเอียด>>>
 • ความร่วมมือด้านอาสาสมัครญี่ปุ่น ประจำปี 2562 รายละเอียด>>>
 • นิทรรศการการศึกษาไต้หวัน ประจำปี 2561 รายละเอียด>>>
 • เชิญเสนอชื่อพนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลองเพื่อรับคัดเลือกเป็นพนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลองดีเด่น รางวัน ที ดี คิว (TEQ Aword) ประจำปี 2561 รายละเอียด>>>
 • การประชุมสัมมนา เรื่อง “ทรัพย์สินทางปัญญานั้นสำคัญไฉนในเชิงธุรกิจการค้า” รายละเอียด>>>
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “สถิติและการวางแผนการวิจัยที่ใช้สัตว์” รุ่นที่ 8 รายละเอียด>>>
 • ประชาสัมพันธ์งานประชุม International Summer Programme 2018 รายละเอียด>>>
 • ประชาสัมพันธ์วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย รายละเอียด>>>
 • ขอเชิญร่วมประกวดและจัดแสดงในงาน “The 10th International Exhibition of Inventions” (IEI 2018) รายละเอียด>>>
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สนุกกับงานวิจัยด้วย Microsoft Excel 2013 เบื้องต้น” รายละเอียด>>>
 • รางวัลนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่น และนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดาวรุ่งดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561 รายละเอียด>>>
 • โครงการฝึกอบรม “Setting up for Sustainable IT Infrastructure for Advanced IT Using Conventional, Virtual Class Room and e-learning Technologies in CLMV/ASEAN” รายละเอียด>>>
 • โครงการพัฒนานักวิจัยทางสังคมศาสตร์ “Social Science Research Training (SSRT)” รายละเอียด>>>
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “สถิติสำหรับงานด้านชีววิทยาและการแพทย์” รุ่นที่ 3 รายละเอียด>>>
 • แนวปฏิบัติในการพิจารณาระหว่างโครงการวิจัยและโครงการให้บริหารทางวิชาการ รายละเอียด>>>
 • ประชาสัมพันธ์วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ รายละเอียด>>>
 • ประชาสัมพันธ์วารสารวิชาการ กสทช. ประจำปี 2561 รายละเอียด>>>