ทุนภายนอก

 • โครงการ Special Fund ระยะที่ 2 ทุนภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โข่ง-ล้านช้าง รายละเอียด>>>
 • ทุน ASEA-UNINET Staff Exchange, One Month Scholarship ประจำปี 2561 รายละเอียด>>>
 • ทุนโครงการการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองสินดา สาขาฟิสิกส์ และโครงการ Global Young Scientists Summit ประจำปี 2562 รายละเอียด>>>
 • ทุนการศึกษาโครงการ “Japanese Government (MONBUKAGAKUSHO : MEXT) Scholarship for 2019” รายละเอียด>>>
 • ทุนวิจัยหลังปริญญาเอกของ NRF ประจำปี 2561 รายละเอียด>>>
 • โครงการแลกเปลี่ยน ณ Mokwon University สาธารณรับเกาหลี รายละเอียด>>>
 • โครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี พ.ศ. 2562-2563 รายละเอียด>>>
 • โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระยะยาว ณ School of Japanese Studies of Foreign Studies, Osaka International University รายละเอียด>>>
 • ทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 61, 62 รายละเอียด>>>

เวทีวิชาการ

 • การประชุมวิชาการ Thailand Research Expo: Symposium 2018 รายละเอียด>>>
 • การประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านอีเลิร์นนิ่ง 2561 รายละเอียด>>>
 • การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รายละเอียด>>>
 • การประชุมวิชาการระดับชาติ “Mind-Movement Sciences into 2020” รายละเอียด>>>
 • การประชุมวิชาการ International Social Business Sumer Program in Bangladesh (ISBSP) รายละเอียด>>>
 • การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 “ท่าเรือน้ำลึกทวายกับเขตเศรษฐกิจพิเศษต่อการเปลี่ยนแปลงกาญจบุรี” รายละเอียด>>>
 • การประชุมวิชาการ 6th International Conference on Creative Technology & 2th National Conference on Creative Technology รายละเอียด>>>
 • การประชุมวิชาการ “ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นเรศวร ครั้งที่ 3 (NUNatGEN) รายละเอียด>>>
 • การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2018 ครั้งที่ 3 รายละเอียด>>>
 • โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 “พัมนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืน” รายละเอียด>>>
 • การสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 7 รายละเอียด>>>
 • การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2561 รายละเอียด>>>
 • การประชุมวิชาการนานาชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 16 และการประชุมวิชาการระดับชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 8 รายละเอียด>>>
 • การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ รายละเอียด>>>
 • การประชุมวิชาการ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 12 รายละเอียด>>>
 • การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 3 รายละเอียด>>>
 • การประชุมวิชาการการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปี 2561 รายละเอียด>>>
 • การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “ศิลปะและวัฒนธรรม: พลวัตในสังคมร่วมสมัย” รายละเอียด>>>
 • การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 รายละเอียด>>>
 • การประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 12 รายละเอียด>>>
 • การประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2561 รายละเอียด>>>
 • การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลำปางวิจัย ครั้งที่ 4 รายละเอียด>>>
 • การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 8th International Conference on Applied Geophysics (Geophysics 2018) รายละเอียด>>>
 • การประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านฮาลาล 2561 (World HAPEX 2018) รายละเอียด>>>
 • การประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 รายละเอียด>>>
 • การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง คุณภาพของการบริหารการจัดการนวัตกรรม รายละเอียด>>>
 • การประชุมวิชาการนานาชาติ “Innovation in Education for Sustainability” รายละเอียด>>>
 • การประชุมวิชาการ IBSC 2018 รายละเอียด>>>
 • การประชุมวิชาการนานาชาติทันสมัยด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา รายละเอียด>>>
 • การประชุมวิชาการ “มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 14” รายละเอียด>>>
 • การประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Molecular and Clinical Aspect of Melatonin รายละเอียด>>>
 • การประชุมวิชาการ “การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5 รายละเอียด>>>
 • การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2561 (มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี) รายละเอียด>>>
 • การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ SEE 2018 รายละเอียด>>>
 • การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 20
  รายละเอียด>>>
 • การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561 รายละเอียด>>>

ทั่วไป

 • โครงการพัฒนานักวิจัยทางสังคมศาสตร์ “Social Science Research Training (SSRT)” รายละเอียด>>>
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “สถิติสำหรับงานด้านชีววิทยาและการแพทย์” รุ่นที่ 3 รายละเอียด>>>
 • แนวปฏิบัติในการพิจารณาระหว่างโครงการวิจัยและโครงการให้บริหารทางวิชาการ รายละเอียด>>>
 • การประชุม “อนาคตประเทศไทย โจทย์วิจัยเพื่อประชาชน” รายละเอียด>>>
 • ประชาสัมพันธ์โครงการ Mountain of Treasure at The Tip of Mainland Asia Summer School 2018 รายละเอียด>>>
 • ประชาสัมพันธ์วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ รายละเอียด>>>
 • ประชาสัมพันธ์วารสารวิชาการ กสทช. ประจำปี 2561 รายละเอียด>>>
 • ร่างกรอบการวิจัย ภายใต้แผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองในการพัฒนาประเทศ รายละเอียด>>>
 • สมัครผู้ทรงคุณวุฒิประเมินข้อเสนอการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายละเอียด>>>
 • รางวัล ที อี คิว (TEQ Aword) ประจำปี 2561 สำหรับพนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลองดีเด่น รายละเอียด>>>
 • การประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกาา ประจำปี 2561 รายละเอียด>>>
 • การประชุม ” 2nd ADVANSE Network Conference 2018 รายละเอียด>>>
 • โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย ครั้งที่ 2 “แลกเปลี่ยนประสบการณ์งานวิจัยด้านนิเทศศาสตร์” รายละเอียด>>>
 • โครงการประกวดบทความวิชาการ หัวข้อ “การพัฒนาความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า รายละเอียด>>>
 • กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนผลงานวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่” รายละเอียด>>>
 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระดับอาเซียนสำหรับเทคนิค Infrared Spectroscopy and Imaging รายละเอียด>>>