ทุนภายนอก

 • ทุนการศึกษาภายใต้โครงการ Scholarships for Cultivating Talents for the 10 Targeted Industries in the “Thailand” 4.0 Scheme รายละเอียด>>>
 • ทุน Global Undergraduate Exchange Program ประจำปีการศึกษา 2562 รายละเอียด>>>
 • ทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562 รายละเอียด>>>
 • ทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2562 รายละเอียด>>>
 • ทุนมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ฯ รายละเอียด>>>
 • ทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รายละเอียด>>>
 • ทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำนักงาน ป.ป.ช. รายละเอียด>>>
 • ทุนการศึกษาแก่นักเรียน/นักศึกษาฮังการี รายละเอียด>>>
 • ทุนโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระยะสั้น Kumamoto University 2019 Spring Program รายละเอียด>>>
 • ทุน Endeavour Leadership Program (ELP) รายละเอียด>>>
 • โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระยะยาว ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท Kanazawa University รายละเอียด>>>
 • ทุนการศึกษาและฝึกอบรม ประจำปี 2561 รายละเอียด>>>
 • ทุนรัฐบาลอินเดีย ประจำปี 2018-2019 รายละเอียด>>>
 • ทุน Chevening Scholarship ประจำปี 2562/2563 รายละเอียด>>>
 • ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สมศ. รายละเอียด>>>
 • ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้การบริหารโครงการวิจัย ในประเด็นการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย: ประเด็นสุขภาพชนชาติพันธ์ุ ประำจปีงบประมาณ 2561 รายละเอียด>>>
 • ประชาสัมพันธ์ขยายระยะเวลาการเปิดรับข้อเสนอโครงการงบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายละเอียด>>>
 • ทุนอุดหนุนการวิจัย โครงการส่งเสริมการวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายละเอียด>>>
 • โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต ณ Reitaku University ประเทศญี่ปุ่น รายละเอียด>>>
 • ทุนรัฐบาลอินเดีย ภายใต้ ITEC Programme และ TCS of Colombo Plan รายละเอียด>>>
 • ประชาสัมพันธ์เตรียมความพร้อมข้อเสนอโครงการวิจัยในการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ (การวิจัยและนวัตกรรม) จากงบประมาณแผนดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายละเอียด>>>

เวทีวิชาการ

 • การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1 Thailand Quality Education 2019 รายละเอียด>>>
 • งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICADA ครั้งที่ 8 ปี 2019 รายละเอียด>>>
 • งานประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา รายละเอียด>>>
 • การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 7 รายละเอียด>>>
 • การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 20 รายละเอียด>>>
 • ขยายเวลารับบทความงานประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “มสธ. วิจัย” ประจำปี 2562 รายละเอียด>>>
 • การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 11 รายละเอียด>>>
 • การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏศรีสระเกษวิชาการ ครั้งที่ 6” รายละเอียด>>>
 • การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฎหมูบ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 7 รายละเอียด>>>
 • แจ้งการขยายเวลารับผลงานในการประชุมเชิงวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 6 รายละเอียด>>>
 • ประชาสัมพันธ์การประชุมของ UMAP International Secretariat รายละเอียด>>>
 • ทุนค่าลงทะเบียนงานประชุมวิชาการนานาชาติ iCOMOS 2019 รายละเอียด>>>
 • การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13 รายละเอียด>>>
 • การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฎวิจัย ครั้งที่ 5” รายละเอียด>>>
 • การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ รายละเอียด>>>
 • การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 12 รายละเอียด>>>
 • โครงการ “Innovations for Street Food” รายละเอียด>>>
 • การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 6 รายละเอียด>>>
 • การประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม (CSD สัมพันธ์) ระดับชาติ ครั้งที่ 18 รายละเอียด>>>
 • การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5 (CRCI-2018) รายละเอียด>>>
 • การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม รายละเอียด>>>
 • งานประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 19 รายละเอียด>>>
 • งานมหกรรม “20 ปี แม่ฟ้าหลวงวิชาการ” รายละเอียด>>>
 • การประชุมวิชาการนานาชาติหัวข้อ “Non-human Primates in Biomedical Research: Industry-Academia Partnerships in Solving Global Health Problems” รายละเอียด>>>
 • การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ.2562
 • การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 รายละเอียด>>>
 • การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 9 รายละเอียด>>>
 • การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 10 รายละเอียด>>>
 • การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561 รายละเอียด>>>
 • การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “มสธ. วิจัย” ประจำปี 2562 รายละเอียด>>>
 • การประชุมวิชาการและงานนิทรรศการ NanoThailand2018 รายละเอียด>>>
 • การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 10 รายละเอียด>>>
 • การประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์ภาคเหนือ ประจำปี 2561 รายละเอียด>>>
 • การประชุมวิชาการ หัวข้อ “Groundwater Management in the Context of Sustainable Development Goals” รายละเอียด>>>
 • การประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 8 รายละเอียด>>>
 • การประชุมวิชาการเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสภาฯ (ภาคกลาง) ครั้งที่ 4 รายละเอียด>>>
 • การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2561 “นวัตกรรมการบริหารธุรกิจยุค 4.0” รายละเอียด>>>
 • มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 “เวทีเสวนา เรื่อง ประเมินผลการวิจัย: ก้าวสำคัญของความสำเร็จในการพัฒนาสู่ Thailang 4.0” รายละเอียด>>>
 • การประชุมวิชาการ The 7th PSU Education Conference “Higher Education for All: Surviving in Times of Change” รายละเอียด>>>
 • การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6/2561 รายละเอียด>>>
 • การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 รายละเอียด>>>
 • การประชุมวิชาการนานาชาติ The 2nd International Conference on Health Science: A Multidisciplinary Integration for Innovation and Sustainable Health Care in Communities รายละเอียด>>>
 • การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มสธ. ครั้งที่ 8 รายละเอียด>>>
 • การประชุม The 1st Joint International Conference and The 15th AUAP General Conference รายละเอียด>>>
 • การประชุมนำเสนอผลงาน Thailand Research Expo: Symposium 2018 รายละเอียด>>>
 • การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รายละเอียด>>>
 • การประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 14 รายละเอียด>>>
 • การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 12 รายละเอียด>>>
 • การประชุมวิชาการระดับชาติ  ประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รายละเอียด>>>
 • การประชุมวิชาการระดับชาติ “Mind-Movement Sciences into 2020” รายละเอียด>>>
 • การประชุมวิชาการ “ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นเรศวร ครั้งที่ 3 (NUNatGEN) รายละเอียด>>>
 • การประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 รายละเอียด>>>
 • การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ SEE 2018 รายละเอียด>>>

ทั่วไป

 • โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปี 2562 รายละเอียด>>>
 • ประชาสัมพันธ์หลักสูตร “การบริหารจัดการงานวิจัยแนวใหม่” รุ่น 4 รายละเอียด>>>
 • IAUP เชิญเข้าร่วมโครงการ Leadership Development Program รายละเอียด>>>
 • ประชาสัมพันธ์วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์ทางเลือก รายละเอียด>>>
 • งานนิทรรศการทางการศึกษาระดับนานาชาติ 26th International Education Exhibition 2018 รายละเอียด>>>
 • ประชาสัมพันธ์วารสารมังรายสาร รายละเอียด>>>
 • ประชาสัมพันธ์วารสารสหวิทยาการวิจัย: ฉบับบัณฑิตศึกษา รายละเอียด>>>
 • ประชาสัมพันธ์วารสารผลิตกรรมการเกษตร รายละเอียด>>>
 • ประชาสัมพันธ์วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ รายละเอียด>>>
 • ประชาสัมพันธ์ประกาศการกำหนดวิธีดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร รายละเอียด>>>
 • ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล รายละเอียด>>>
 • โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 รายละเอียด>>>
 • การประชุม “Asian University Presidents Forum (AUPF) 17th Sessions in 2018” รายละเอียด>>>
 • โครงการฝึกอบรมหัวข้อ “Leadership Training Program st the UN”  รายละเอียด>>>