งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์


ตรีรัส ดิเรกพิทักษ์
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
เบอร์โทรศัพท์ 0 5596 8821

หน่วยสนับสนุนการวิจัย


ปาริชาติ พุ่มชม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ 0 5596 8835

หน่วยวารสาร


กัลยกร เทียมแก้ว
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ 0 5596 8844

หน่วยวารสาร


เกียรติธำรง ตระกูลจันทร์
นักวิชาการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ 0 5596 8835

หน่วยวารสาร


ญารัชนี หม่องนันท์
นักวิชาการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ 0 5596 8840