ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย

รศ.ดร.ไพศาล มุณีสว่าง
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

เบอร์โทรศัพท์ 0 5596 8818

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์พันธ์ กิจสนาโยธิน
รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน

เบอร์โทรศัพท์ 0 5596 8815

ดร.สุดากาญจน์ ปัทมดิลก
รองคณบดีฝ่ายวิรัชกิจและนิสิตสัมพันธ์

เบอร์โทรศัพท์ 0 5596 8858

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวิไลซ์  วนรัตน์วิจิตร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

เบอร์โทรศัพท์ 0 5596 8817

 

พัชรี ท้วมใจดี
ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย

เบอร์โทรศัพท์ 0 5596 8819