รองคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์พันธ์ กิจสนาโยธิน
รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน

ดร.สุดากาญจน์ ปัทมดิลก
รองคณบดีฝ่ายวิรัชกิจและนิสิตสัมพันธ์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวิไลซ์ วนรัตน์วิจิตร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ