ภาพโครงการ/กิจกรรม

 • ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการสโมสรนิสิตบัณฑิตศึกษา Click>>>
 • ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561 Click>>>
 • ศึกษาดูงานในการจัดการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Click>>>
 • ประชุมพิจารณา (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต Click>>>
 • ประชุมพิจารณาตัดสินผลผู้ได้รับทุนนำเสนอผลงาน ณ ต่างประเทศ Click>>>
 • ประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2560 Click>>>
 • ประชุมแผนกลยุทธ์ ของบัณฑิตวิทยาลัย Click>>>
 • คณะศึกษาศาสตร์ แสดงความยินดีคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย Click>>
 • ประชุมผู้รับผิดชอบกิจการนิสิตและงานกิจการต่างประเทศ Click>>
 • บัณฑิตวิทยาลัย แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสรับตำแหน่งอธิการบดี ม.นเรศวร Click>>
 • การใช้โปรแกรมการคัดลอกผลงานวิชาการและวิทยานิพนธ์ (Turnitin) Click>>
 • ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2560 Click>>
 • เข้าร่วมโครงการทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ครบรอบ 14 ปี Click>>
 • บัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์ Click>>
 • บัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุม ทคบร. ครั้งที่ 3/2560  Click>>
 • พิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ 1 ปี แห่งการสวรรคต พ่อหลวง ร.๙  Click>>