บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร มีภารกิจที่สำคัญในการควบคุมคุณภาพขั้นตอนในการจัดทำวิทยานิพนธ์ ตลอดจนการจัดตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

รูปแบบสารนิพนธ์ภาษาไทย

Thesis template English Version