ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
เพื่อเป็นทุนสำหรับการดำเนินการทำวิทยานิพนธ์ของนิสิตบัณฑิตศึกษา

  • ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561
  • ประกาศ!!! บัณฑิตวิทยาลัยได้ดำเนินงานโอนเงินทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
    ประจำปีงบประมาณ 2561 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นิสิตที่ได้รับทุนกรุณาตรวจบัญชีของท่าน หากมีข้อสงสัยกรุณาติิดต่อ คุณปาริชาติ พุ่มชม โทร. 0-5596-8835