ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561

25-กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2561
ทุนแลกเปลี่ยนนิสิต จำนวน 15 ราย ภายใต้โครงการ “Winter Intensive Mandarin Program”
National Sun Yat-sen University
กองพัฒนากิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยนเรศวร โทร. 0-5596-2383

ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2561
การรับสมัครทุน Air Asia Fellowship program
ASAIHl
กองพัฒนากิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยนเรศวร โทร. 0-5596-2383

ภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต Aichi University Japanese Language Course for Exchange Student (JLCES), Fall 2018 – Spring 2019 ณ Aichi University ประเทศญี่ปุ่น
Aichi University
กองพัฒนากิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยนเรศวร โทร. 0-5596-2383

ภายในวันที่ 12 เมษายน 2561
ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต ณ Shinshu University Global Education Center, Shinshu University, Autumm semester ประเทศญี่ปุ่น
Shinshu University
กองพัฒนากิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยนเรศวร โทร. 0-5596-2383

ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561
ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักวิจัย/นักวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ภารกิจวิจัยและจัดการความรู้ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ โทร. 0-2216-3955 ต่อ 226

ภายในวันที่ 9 เมษายน 2561
ทุนการศึกษา Fulbright Thai Graduate Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2562 (2019 TGS)
มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์)
มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) โทร. 02-285-0581-2 ต่อ 106

ภายใน 28 กุมภาพันธ์ 2561
ทุนการศึกษาและวิจัยระยะสั้นในแคนาดา ภายใต้โครงการ The Canada – ASEAN Scholarship and Educational Exchanges for Development (SEED) program
Department of Foreign Affairs, Trade and Development (DFATD)
สำนักงานฑูตพาณิชย์ สถานเอกอัครราชฑูตแคนาดาประจำประเทศไทย โทร. 0-2646-4332

ภายใน 28 กุมภาพันธ์ 2561
ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 21
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
โครงการปริญาเอกกาญจนาภิเษก โทร. 0-2278-8274

3 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2561
ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย-เกาหลี (NRCT – NRF) ประจำปี 2561
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
กองการต่างประเทศ โทร. 0-2561-2445 ต่อ 203, 0-2579-2690

ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2560
มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี
ฝ่ายเลขานุการ สำนักบริหารงานกลาง กลุ่มงานกิจการทั่วไป โทร. 0-2357-3155

ภายในเดือนมีนาคม 2561
ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา โทร. 0-2141-7675