ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดการพิจารณาทุนสนับสนุนการไปนำเสนอผลงานทางวิชาการ ประเภท Oral Presentation ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศของนิสิตระดับปริญญาเอก