ทุน วช. 61

เอกสารทุน วช.

* แนวปฏิบัติสำหรับผู้ได้รับทุน *

เงื่อนไขสำหรับผู้ได้รับทุน

  • กิตติกรรมประกาศ
  • การปิดโครงการวิจัย
  • การออกใบเสร็จรับเงิน หรือใบสำคัญรับเงิน ค่าใช้จ่ายในโครงการวิจัย ระบุที่อยู่ในนาม
    บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
    หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี มหาวิทยาลัยนเรศวร 099-4-00047788-1

กิจกรรม ทุน วช.

 

ติดต่อเรา

คุณปาริชาติ พุ่มชม
Tel. 055 968835
E-mail: ppoomchom1410@gmail.com

คุณตรีรัส ดิเรกพิทักษ์
Tel. 055 968821
E-mail: treerusoil@gmail.com