ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับการทำวิทยานิพนธ์ บัณฑิตวิทยาลัย ได้รับจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน เพื่อการวิจัยสำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา โดยจัดสรรให้กับนิสิตระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก

ทุนอุดหนุน

ทุนอุดหนุนการวิจัย

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 25-กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2561 ทุนแลกเปลี่ยนนิสิต จำนวน 15 ราย ภายใต้โครงการ “Winter Intensive Mandarin...

อ่านเพิ่มเติม

ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงาน ณ ต่างประเทศ

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดการพิจารณาทุนสนับสนุนการไปนำเสนอผลงานทางวิชาการ ประเภท Oral Presentation ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศของนิสิตระดับปริญญาเอก

อ่านเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ทุนภายนอก   เวทีวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561  รายละเอียด>>> ทั่วไป  

อ่านเพิ่มเติม