การสอบวัดคุณสมบัติ  และการสอบประมวลความรู้ เป็นการวัดความรู้ความสามารถสำหรับนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษาที่จะต้องทำการสอบให้ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

ประมวลความรู้

  • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ สำหรับนิสิตปริญญาโท แผน ข แบบ 3 ภาคการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 3) CLICK>>>
  • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ สำหรับนิสิตปริญญาโท แผน ข แบบ 3 ภาคการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 2) CLICK>>>
  • การสอบประมวลความรู้ สำหรับนิสิตปริญญาโท แผน ข แบบ 3 ภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 2) CLICK>>>>
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรุ้ สำหรับนิสิตปริญญาโท แผน ข แบบ 3 ภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 1)  CLICK>>>>

ประกาศเนื้อหาสารฉบับรวม

บัณฑิตวิทยาลัย

กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

คณะสาธารณสุขศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์

กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์

 คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คณะวิศวกรรมศาสตร์

วิทยาลัยพลังงานทดแทน

วิทยาลัยโลจิสติกส์

กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร (Faculty of Business, Economics and Communications)

วัดคุณสมบัติ

คณะรัฐศาสตร์

กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

คณะสหเวชศาสตร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

คณะแพทยศาสตร์

คณะทันตแพทยศาสตร์ 

คณะเภสัชศาสตร์

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ

กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

วิทยาลัยพลังงานทดแทน

วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน

วิทยาลัยโลจิสติกส์

กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร

วิทยาลัยประชาคมอาเซียน