การสอบวัดคุณสมบัติ  และการสอบประมวลความรู้ เป็นการวัดความรู้ความสามารถสำหรับนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษาที่จะต้องทำการสอบให้ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

ประมวลความรู้

แบบฟอร์มใบสมัครสอบประมวลความรู้
ประกาศเกี่ยวกับการสอบประมวลความรู้
เนื้อหาสาระการสอบประมวลความรู้

ประกาศเนื้อหาสารฉบับรวม

กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

คณะสาธารณสุขศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์

กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์

 คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คณะวิศวกรรมศาสตร์

วิทยาลัยพลังงานทดแทน

วิทยาลัยโลจิสติกส์

กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร (Faculty of Business, Economics and Communications)

วัดคุณสมบัติ

แบบฟอร์มใบสมัครสอบวัดคุณสมบัติ สำหรับนิสิตปริญญาเอก
ปฏิทินการสอบวัดคุณสมบัติ ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศเกี่ยวกับการสอบวัดคุณสมบัติ สำหรับนิสิตปริญญาเอก
เนื้อหาสาระการสอบวัดคุณสมบัติ

กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

คณะสหเวชศาสตร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

คณะแพทยศาสตร์

คณะทันตแพทยศาสตร์ 

คณะเภสัชศาสตร์

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ

กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

วิทยาลัยพลังงานทดแทน

วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน

วิทยาลัยโลจิสติกส์

กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร

วิทยาลัยประชาคมอาเซียน