มหาวิทยาลัยนเรศวรมีวิสัยทัศน์มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับแนวหน้าในกลุ่ม 10 อันดับแรกของประเทศภายในปี พ.ศ. 2560 มีนโยบายเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยโดยเน้นการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่และส่งเสริมให้เกิดการนำองค์ความรู้ที่มหาวิทยาลัยมีไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน การสนับสนุนและส่งเสริมให้คณาจารย์ นิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ผลิตผลงานวิชาการในรูปของหนังสือ และเอกสารสิ่งพิมพ์ จะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการให้เกิดขึ้นได้ การกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวในการสร้างและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการดังกล่าวยังจะช่วยสร้างภาพลักษณ์และเผยแพร่ชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยอีกด้วย อย่างไรก็ตามการที่บุคลากรของมหาวิทยาลัยจะสามารถผลิตผลงานได้อย่างมีคุณภาพ จะต้องมีหน่วยงานสนับสนุนการผลิตผลงานและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการโดยเฉพาะ การจัดตั้งสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อทำหน้าที่จัดการด้านการพิมพ์และเผยแพร่ผลงานของคณาจารย์และนิสิต จึงเป็นมาตรการสำคัญยิ่งที่จะทำให้มหาวิทยาลัยมีความเป็นเลิศทางด้านวิจัยและวิชาการ