คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)

แผน ก แบบ ก 1
 • หลักสูตรวิทยาศาสตร์ตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • หลักสูตรวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร
 • หลักสูตรวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • หลักสูตรวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
 • หลักสูตรวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์
 • หลักสูตรวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผน ก แบบ ก 2
 • หลักสูตรวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • หลักสูตรวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร
 • หลักสูตรวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
 • หลักสูตรวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์
 • สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคพิเศษ) (เรียนเสาร์-อาทิตย์) (แผน ข)

แผน ข
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
คณะทันตแพทยศาสตร์

แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)

แผน ก แบบ ก 2
 • หลักสูตรวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (กลุ่มวิชาทันตกรรมผู้สูงอายุ)
 • หลักสูตรวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (กลุ่มวิชาทันตกรรมหัตถการ)
 • หลักสูตรวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (กลุ่มวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก)
 • หลักสูตรวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (กลุ่มวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก)
 • หลักสูตรวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (กลุ่มวิชาทันตกรรมประดิษฐ์)
คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร

แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)

แผน ก แบบ ก 1
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงกลยุทธ์
แผน ก แบบ ก 2
 • หลักสูตรศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและจิตบริการ
 • หลักสูตรนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการสื่อสาร
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงกลยุทธ์
 • หลักสูตรบัญชี มหาบัณฑิตหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต

 

แบบ 3 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ) (เรียนเสาร์-อาทิตย์)

แผน ก แบบ ก 2
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ

 

แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ) (เรียนเสาร์-อาทิตย์)

แผน ก แบบ ก 2
 • หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงกลยุทธ์

 

แบบ 3 ภาคการศึกษา (ภาคพิเศษ) (เรียนเสาร์-อาทิตย์)

แผน ข
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและจิตบริการ
 • หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจเอเชีย (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
 • หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
คณะพยาบาลศาสตร์

แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)

แผน ก แบบ ก 2
 • หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล
 • หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
 • พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
คณะเภสัชศาสตร์

แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)

แผน ก แบบ ก 1
 • หลักสูตรเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน
 • หลักสูตรวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
 • หลักสูตรวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
 • หลักสูตรวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชวิทยาและวิทยาศาสตร์ชีวโมเลกุล
แผน ก แบบ ก 2
 • หลักสูตรวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
 • หลักสูตรวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
 • หลักสูตรวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชวิทยาและวิทยาศาสตร์ชีวโมเลกุล

แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ) (เรียนเสาร์-อาทิตย์)

แผน ก แบบ ก 2
 • หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน - ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง
คณะมนุษยศาสตร์

แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)

แผน ก แบบ ก 2
 • สาขาวิชาภาษาไทยหลักสูตรศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
 • สาขาวิชาภาษาศาสตร์หลักสูตรศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาศาสตร์
 • สาขาวิชาคติชนวิทยาหลักสูตรศิลปศาสตร์ สาขาวิชาคติชนวิทยา
 • หลักสูตรศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ)

แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ) (เรียนเสาร์-อาทิตย์)

แผน ก แบบ ก 2
 • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
 • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคติชนวิทยา
 • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ)

 

แบบ 3 ภาคการศึกษา (ภาคพิเศษ) (เรียนเสาร์-อาทิตย์)

แผน ข
 • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
 • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ)
คณะวิทยาศาสตร์

แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)

แผน ก แบบ ก 1
 • หลักสูตรวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • หลักสูตรวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • หลักสูตรวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ
 • หลักสูตรวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
แผน ก แบบ ก 2
 • หลักสูตรวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 • หลักสูตรวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี
 • หลักสูตรวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • หลักสูตรวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • หลักสูตรวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ
 • หลักสูตรวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ
 • หลักสูตรวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
 • หลักสูตรวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
 • หลักสูตรวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
 • หลักสูตรวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)

แผน ก แบบ ก 1
 • หลักสูตรวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา
 • หลักสูตรวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีวเคมี
 • หลักสูตรวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาปรสิตวิทยา
แผน ก แบบ ก 2
 • หลักสูตรวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา
 • หลักสูตรวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีวเคมี
 • หลักสูตรวิทยาศาสตร์ สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์
 • หลักสูตรวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาปรสิตวิทยา
คณะวิศวกรรมศาสตร์

แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)

แผน ก แบบ ก 1
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
แผน ก แบบ ก 2
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • หลักสูตรวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติ (หลักสูตรนานาชาติ)
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ) (เรียนเสาร์-อาทิตย์)

แผน ก แบบ ก 1
 • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
 • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
แผน ก แบบ ก 2
 • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
คณะศึกษาศาสตร์

แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)

แผน ก แบบ ก 2
 • หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 • หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
 • หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
 • หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
 • หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
 • หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา
 • หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา

แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ) (เรียนเสาร์-อาทิตย์)

แผน ก แบบ ก 2
 • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬา

แบบ 3 ภาคการศึกษา (ภาคพิเศษ) (เรียนเสาร์-อาทิตย์)

แผน ข
 • หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ศึกษา
 • หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
 • หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
 • หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
 • หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
 • หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา

 

แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคพิเศษ) (เรียนเสาร์-อาทิตย์) (แผน ข)

แผน ข
 • หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
คณะสหเวชศาสตร์

แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)

แผน ก แบบ ก 1
 • หลักสูตรวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
 • หลักสูตรวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
แผน ก แบบ ก 2
 • หลักสูตรวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
 • หลักสูตรวิทยาศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบำบัด
 • หลักสูตรวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
 • หลักสูตรวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์
คณะสังคมศาสตร์

แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)

แผน ก แบบ ก 1
 • หลักสูตรศิลปศาสตร์ สาขาวิชาพัฒนาสังคม
 • หลักสูตรศิลปศาสตร์ สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
แผน ก แบบ ก 2
 • หลักสูตรศิลปศาสตร์ สาขาวิชาพัฒนาสังคม
 • หลักสูตรศิลปศาสตร์ สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
 • หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์

แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)

แผน ก แบบ ก 2
 • สาขาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

 

แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ) (เรียนเสาร์-อาทิตย์)

แผน ก แบบ ก 2
 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาลัยพลังงานทดแทน

แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)

แผน ก แบบ ก 2
 • หลักสูตรวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาพลังงานทดแทน
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสมาร์ตกริดเทคโนโลยี
วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน

แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)

แผน ก แบบ ก 2
 • หลักสูตรวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ทฤษฎี
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสมาร์ตกริดเทคโนโลยี
วิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

แบบ 3 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ) (เรียนเสาร์-อาทิตย์)

แผน ก แบบ ก 2
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (จัดการการเรียนการสอนวันจันทร์ศุกร์ และวันเสาร์ วันอาทิตย์)