คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)

แบบ 1.2
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
แบบ 1.1
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
แบบ 2.2
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
แบบ 2.1
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
คณะทันตแพทยศาสตร์

แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)

แบบ 1.1
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก
แบบ 1.2
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก
แบบ 2.1
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก
คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร

แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)

แบบ 1.1
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
แบบ 2.1
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
คณะเภสัชศาสตร์

แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)

แบบ 1.1
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ที่ยว
แบบ 1.2
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์

แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)

แบบ 1.1
 • หลักสูตรศิลปศาตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคติชนวิทยา
แบบ 2.1
 • หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
 • หลักสูตรศิลปศาตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคติชนวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์

แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)

แบบ 1.1
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
แบบ 1.2
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ
แบบ 2.1
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ
แบบ 2.2
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ

 

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)

แบบ 1.1
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยา
แบบ 1.2
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยา
แบบ 2.1
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยา
แบบ 2.2
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยา
คณะวิศวกรรมศาสตร์

แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)

แบบ 1.1
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
แบบ 1.2
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการา
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
แบบ 2.1
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
แบบ 2.2
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะศึกษาศาสตร์

แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)

แบบ 1.1
 • หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
 • หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา
แบบ 2.1
 • หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 • หลักสูตรการศึกษาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
 • หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
 • หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬา
 • หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา
แบบ 2.2
 • หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)

แบบ 1.1
 • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
แบบ 1.2
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
แบบ 2.1
 • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
คณะสหเวชศาสตร์

แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)

แบบ 1.1
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
แบบ 1.2
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
แบบ 2.1
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
แบบ 2.2
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์

แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)

แบบ 1.1
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
แบบ 2.1
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
แบบ 2.2
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์

แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)

แบบ 2.1
 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต
แบบ 2.2
 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต

 

แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ) (เรียนเสาร์-อาทิตย์)

แบบ 2.1
 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต
วิทยาลัยพลังงานทดแทน

แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)

แบบ 1.1
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานทดแทน
วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน

แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)

แบบ 2.1
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ทฤษฎี
วิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)

แบบ 1.1
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน