หลักสูตรที่เปิดสอน ประจำปีการศึกษา 2564

คณะศึกษาศาสตร์

ครู-อาจารย์ประจำการ

แบบ 1 ภาคการศึกษา (จัดการศึกษาภาคฤดูร้อน) (ครู-อาจารย์ประจำการ)

แผน ข

คณะ/หลักสูตร

สาขาวิชา ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ติดต่อสอบถาม ชื่อ-ชื่อสกุล/เบอร์โทร

การศึกษามหาบัณฑิต สังคมศึกษา 100,000 ผศ.ดร.อัจฉรา ศรีพันธ์ โทร. 055-962411 สมัครเข้าศึกษา
การศึกษามหาบัณฑิต เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 100,000 ผศ.ดร.ทิพรัตน์ สิทธิวงศ์ โทร. 08-8273-2342 สมัครเข้าศึกษา

แบบ 3 ภาคการศึกษา (ภาคพิเศษ) (เรียนเสาร์-อาทิตย์) (ครู-อาจารย์ประจำการ)

แผน ข

คณะ/หลักสูตร

สาขาวิชา ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ติดต่อสอบถาม ชื่อ-ชื่อสกุล/เบอร์โทร

การศึกษามหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน 100,000 ดร.อังคณา อ่อนธานี โทร. 0-5596-2410 สมัครเข้าศึกษา
การศึกษามหาบัณฑิต วิจัยและประเมินทางการศึกษา 100,000 ผศ.ดร.เอื้อมพร หลินเจริญ
โทร. 055-962410
สมัครเข้าศึกษา
การศึกษามหาบัณฑิต คณิตศาสตร์ศึกษา 150,000 ผศ.ดร.วนินทร พูนไพบูลย์พิพัฒน์
055-962410
สมัครเข้าศึกษา
การศึกษามหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์ศึกษา 150,000 ผศ.ดร.สิรินภา กิจเกื้อกูล 055-962410 สมัครเข้าศึกษา
การศึกษามหาบัณฑิต ภาษาไทย 100,000 ดร.ทรงภพ ขุนมธุรส 081-5466496 สมัครเข้าศึกษา
การศึกษามหาบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 100,000 ผศ.ดร.สุดากาญจน์ ปัทมดิลก 087-4299995 สมัครเข้าศึกษา
การศึกษามหาบัณฑิต เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 100,000 ผศ.ดร.ทิพรัตน์ สิทธิวงศ์ โทร. 08-8273-2342 สมัครเข้าศึกษา
การศึกษามหาบัณฑิต นวัตกรรมทางการวัดผลการเรียนรู้ 100,000 ผศ.ดร.กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์ 055-962410 สมัครเข้าศึกษา

 

คณะศึกษาศาสตร์

แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
แบบ 1.1 สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต

คณะ/หลักสูตร

สาขาวิชา ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ติดต่อสอบถาม ชื่อ-ชื่อสกุล/เบอร์โทร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ครู-อาจารย์ประจำการ). 300,000 รศ.ดร.ดิเรก ธีระภูธร
โทร. 08-1887-0136
สมัครเข้าศึกษา

แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
แบบ 2.1 สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

คณะ/หลักสูตร

สาขาวิชา ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ติดต่อสอบถาม ชื่อ-ชื่อสกุล/เบอร์โทร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ครู-อาจารย์ประจำการ). 300,000 รศ.ดร.ดิเรก ธีระภูธร
โทร. 08-1887-0136
สมัครเข้าศึกษา