หลักสูตรที่เปิดสอน ประจำปีการศึกษา 2564

บัณฑิตวิทยาลัย

แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)

แผน ก แบบ ก1 และ แบบ ก2

คณะ/หลักสูตร

สาขาวิชา ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ติดต่อสอบถาม ชื่อ-ชื่อสกุล/เบอร์โทร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีผู้ประกอบการและการจัดการนวัตกรรม (พหุวิทยาการ)เทคโนโลยีผู้ประกอบการและการจัดการนวัตกรรม 120,000 บัณฑิตวิทยาลัย
โทร. 0-5596-8831, 0-5596-8826
สมัครเข้าศึกษา

แบบ 3 ภาคการศึกษา (ภาคพิเศษ) (เรียนเสาร์-อาทิตย์)

แผน ข

คณะ/หลักสูตร

สาขาวิชา ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ติดต่อสอบถาม ชื่อ-ชื่อสกุล/เบอร์โทร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีผู้ประกอบการและการจัดการนวัตกรรม 160,000 บัณฑิตวิทยาลัย
โทร. 0-5596-8831, 0-5596-8826
สมัครเข้าศึกษา

 

แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ) (เรียนจันทร์-ศุกร์)

แผน ก แบบ ก 1 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

คณะ/หลักสูตร

สาขาวิชา ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ติดต่อสอบถาม ชื่อ-ชื่อสกุล/เบอร์โทร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม. 80,000 ผศ.ดร.ชนินทร์ อัมพรสถิร
โทร. 08-1818-6643
สมัครเข้าศึกษา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 80,000 ผศ.ดร.นิติพงศ์ จิตรีโภชน์
โทร. 0-5596-2747 หรือ 08-1375-6054
สมัครเข้าศึกษา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาตร์การเกษตร 80,000 รศ.ดร.เดช วัฒนชัยยิ่งเจริญ
โทร.0-5596-2822 หรือ 08-1887-5549
สมัครเข้าศึกษา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  เทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร 80,000  ผศ.ดร.คำรพ รัตนสุต
โทร. 0-5596-2736
สมัครเข้าศึกษา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ภูมิสารสนเทศศาสตร์ 80,000 ผศ.ดร.กัมปนาท ปิยะธำรงชัย
โทร. 0-5596-2756 หรือ 08-5812-0001
สมัครเข้าศึกษา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 80,000 ผศ.ดร.กณิตา ธนเจริญชณภาส
โทร. 08-9193-1218
สมัครเข้าศึกษา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สัตวศาสตร์ 100,000 ผศ.ดร.ทศพร อินเจริญ
โทร. 0-5596-2734 และ 08-8369-4517
สมัครเข้าศึกษา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์การประมง 100,000 ผศ.ดร.อนุรักษ์ เขียวขจรเขต
โทร. 0-5596-2731 และ 09-1837-7266
สมัครเข้าศึกษา

แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ) (เรียนจันทร์-ศุกร์)

แผน ก แบบ ก 2 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

คณะ/หลักสูตร

สาขาวิชา ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ติดต่อสอบถาม ชื่อ-ชื่อสกุล/เบอร์โทร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 80,000  ผศ.ดร.ชนินทร์ อัมพรสถิร
โทร.08-1818-6643
สมัครเข้าศึกษา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 80,000   ผศ.ดร.นิติพงศ์ จิตรีโภชน์
โทร.0-5596-2747
สมัครเข้าศึกษา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาตร์การเกษตร 80,000 รศ.ดร.เดช วัฒนชัยยิ่งเจริญ
โทร.0-5596-2822 หรือ 08-1887-5549
สมัครเข้าศึกษา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร 80,000   รศ.ดร.ดวงพร เปรมจิต
โทร. 0-5596-2756
สมัครเข้าศึกษา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  ภูมิสารสนเทศศาสตร์ 80,000 ผศ.ดร.กัมปนาท  ปิยะธำรงชัย
โทร.0-5596-2756 หรือ 08-5812-0001
สมัครเข้าศึกษา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 80,000 ผศ.ดร.กณิตา  ธนเจริญชณภาส
โทร. 08-9193-1218
สมัครเข้าศึกษา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สัตวศาสตร์ 100,000 ผศ.ดร.ทศพร อินเจริญ
โทร. 0-5596-2734 และ 08-8369-4517
สมัครเข้าศึกษา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์การประมง 100,000 ผศ.ดร.อนุรักษ์ เขียวขจรเขต
โทร. 0-5596-2731 และ 09-1837-7266
สมัครเข้าศึกษา

แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคพิเศษ) (เรียนเสาร์-อาทิตย์)

แผน ข

คณะ/หลักสูตร

สาขาวิชา ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ติดต่อสอบถาม ชื่อ-ชื่อสกุล/เบอร์โทร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาตร์การเกษตร 80,000 รศ.ดร.เดช วัฒนชัยยิ่งเจริญ
โทร.0-5596-2822 หรือ 08-1887-5549
สมัครเข้าศึกษา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 80,000   ผศ.ดร.กณิตา  ธนเจริญชณภาส
โทร. 08-9193-1218
สมัครเข้าศึกษา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์การประมง 100,000  ผศ.ดร.อนุรักษ์ เขียวขจรเขต
โทร. 0-5596-2731 และ 09-1837-7266
สมัครเข้าศึกษา

 

แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ) (เรียนจันทร์-ศุกร์)

แผน ก แบบ ก 1  สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

คณะ/หลักสูตร

สาขาวิชา ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ติดต่อสอบถาม ชื่อ-ชื่อสกุล/เบอร์โทร

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงกลยุทธ์.. 151,200 ผศ.ดร.วศิน เหลี่ยมปรีชา
โทร. 08-5606-7832
สมัครเข้าศึกษา

แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ) (เรียนจันทร์-ศุกร์)
แผน ก แบบ ก 2 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

คณะ/หลักสูตร

สาขาวิชา ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ติดต่อสอบถาม ชื่อ-ชื่อสกุล/เบอร์โทร

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงกลยุทธ์.. 151,200 ผศ.ดร.วศิน เหลี่ยมปรีชา
โทร. 08-5606-7832
สมัครเข้าศึกษา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการการท่องเที่ยวและจิตบริการ.. 90,000 ผศ.ดร.ศิริเพ็ญ ดาบเพชร
โทร. 09-7324-5663
สมัครเข้าศึกษา
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต การสื่อสาร.. 100,000 ผศ.ดร.กิตติมา ชาญวิชัย
โทร. 08-6935-7171
สมัครเข้าศึกษา

แบบ 3 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ) (เรียนเสาร์-อาทิตย์)

แผน ก แบบ ก 2 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

คณะ/หลักสูตร

สาขาวิชา ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ติดต่อสอบถาม ชื่อ-ชื่อสกุล/เบอร์โทร

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงกลยุทธ.. 151,200 ผศ.ดร.วศิน เหลี่ยมปรีชา
โทร. 08-5606-7832
สมัครเข้าศึกษา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต. 210,000 ดร.สุกิจ ขอเชื้อกลาง
โทร. 08-1274-6671
สมัครเข้าศึกษา

แบบ 3 ภาคการศึกษา (ภาคพิเศษ) (เรียนเสาร์-อาทิตย์)

แผน ข สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

คณะ/หลักสูตร

สาขาวิชา ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ติดต่อสอบถาม ชื่อ-ชื่อสกุล/เบอร์โทร

เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต. 200,000 - สมัครเข้าศึกษา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต. 210,000 ดร.สุกิจ ขอเชื้อกลาง
โทร. 08-1274-6671
สมัครเข้าศึกษา
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต การสื่อสาร.. 210,000 ผศ.ดร.กิตติมา ชาญวิชัย
โทร. 08-6935-7171
สมัครเข้าศึกษา
บัญชีมหาบัณฑิต หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต. 180,000 ดร.ภัทรพร พงศาปรมัตถ์
โทร. 0-5596-4887 และ 08-1634-5117
สมัครเข้าศึกษา

แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ) (เรียนจันทร์-ศุกร์)

แผน ก แบบ ก 2 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

คณะ/หลักสูตร

สาขาวิชา ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ติดต่อสอบถาม ชื่อ-ชื่อสกุล/เบอร์โทร

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 120,000 ผศ.ดร.นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์
โทร. 0-5596-7319
สมัครเข้าศึกษา

แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ) (เรียนเสาร์-อาทิตย์)

แผน ข สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

คณะ/หลักสูตร

สาขาวิชา ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ติดต่อสอบถาม ชื่อ-ชื่อสกุล/เบอร์โทร

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 150,000 ผศ.ดร.นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์
โทร. 0-5596-7319
สมัครเข้าศึกษา

 

แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ) (เรียนจันทร์-ศุกร์)

แผน ก แบบ ก 2 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

คณะ/หลักสูตร

สาขาวิชา ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ติดต่อสอบถาม ชื่อ-ชื่อสกุล/เบอร์โทร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ทันตแพทยศาสตร์ (กลุ่มวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก) 300,000 ผศ.ทพ.ดร.ภัชรพล สำเนียง
โทร. 0-5596-6033
สมัครเข้าศึกษา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ทันตแพทยศาสตร์ (กลุ่มวิชาทันตกรรมผู้สูงอายุ) 300,000 ผศ.ทพ.ดร.ภัชรพล สำเนียง
โทร. 0-5596-6033
สมัครเข้าศึกษา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ทันตแพทยศาสตร์ (กลุ่มวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก) 300,000 ผศ.ทพ.ดร.ภัชรพล สำเนียง
โทร. 0-5596-6033
สมัครเข้าศึกษา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ทันตแพทยศาสตร์ (กลุ่มวิชาทันตกรรมประดิษฐ์) 300,000 ผศ.ทพ.ดร.ภัชรพล สำเนียง
โทร. 0-5596-6033
สมัครเข้าศึกษา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ทันตแพทยศาสตร์ (กลุ่มวิชาทันตกรรมหัตถการและทันตกรรมสวยงาม) 300,000 ผศ.ทพ.ดร.ภัชรพล สำเนียง
โทร. 0-5596-6033
สมัครเข้าศึกษา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ทันตแพทยศาสตร์ (กลุ่มวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์) 300,000 ผศ.ทพ.ดร.ภัชรพล สำเนียง
โทร. 0-5596-6033
สมัครเข้าศึกษา

 

แบบแบบ 3 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ) (เรียนเสาร์-อาทิตย์)
แผน ก แบบ ก 2 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

คณะ/หลักสูตร

สาขาวิชา ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ติดต่อสอบถาม ชื่อ-ชื่อสกุล/เบอร์โทร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 125,000 น.ส.พิมพ์ณพัทธ์ พ่วงกระทุ่ม
โทร. 09-5635 5467
สมัครเข้าศึกษา

แบบ 3 ภาคการศึกษา (ภาคพิเศษ) (เรียนเสาร์-อาทิตย์)
แผน ข สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

คณะ/หลักสูตร

สาขาวิชา ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ติดต่อสอบถาม ชื่อ-ชื่อสกุล/เบอร์โทร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 210,000 น.ส.พิมพ์ณพัทธ์ พ่วงกระทุ่ม
โทร. 09-5635 5467
สมัครเข้าศึกษา

 

แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ) (เรียนจันทร์-ศุกร์)
แผน ก แบบ ก 2 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

คณะ/หลักสูตร

สาขาวิชา ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ติดต่อสอบถาม ชื่อ-ชื่อสกุล/เบอร์โทร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สมาร์ตกริดเทคโนโลยี 150,000 ผศ.ดร.นิพนธ์ เกตุจ้อย โทร. 0-5596-3180 สมัครเข้าศึกษา

 

แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ) (เรียนจันทร์-ศุกร์)
แผน ก แบบ ก 2 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

คณะ/หลักสูตร

สาขาวิชา ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ติดต่อสอบถาม ชื่อ-ชื่อสกุล/เบอร์โทร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ฟิสิกส์ทฤษฎี 130,000 รศ.ดร.บุรินทร์ กำจัดภัย โทร. 0-5596-8736 และ 09-1843-8841 สมัครเข้าศึกษา

 

แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ) (เรียนเสาร์-อาทิตย์)

แผน ก แบบ ก 1  สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

คณะ/หลักสูตร

สาขาวิชา ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ติดต่อสอบถาม ชื่อ-ชื่อสกุล/เบอร์โทร

สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต 140,000 ดร.สิริมาส เฮงรัศมี
โทร. 08-2785-5842 และ 0-5596-2485
สมัครเข้าศึกษา

แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ) (เรียนเสาร์-อาทิตย์)
แผน ก แบบ ก 2 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

คณะ/หลักสูตร

สาขาวิชา ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ติดต่อสอบถาม ชื่อ-ชื่อสกุล/เบอร์โทร

สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต 140,000 ดร.สิริมาส เฮงรัศมี
โทร. 08-2785-5842 และ 0-5596-2485
สมัครเข้าศึกษา
ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ศิลปะและการออกแบบ 100,000 ผศ.ดร.ทวีรัศมิ์ พรหมรักษ์ โทร. 08-9461-2989 สมัครเข้าศึกษา

 

แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ) (เรียนจันทร์-ศุกร์)

แผน ก แบบ ก 1  สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

คณะ/หลักสูตร

สาขาวิชา ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ติดต่อสอบถาม ชื่อ-ชื่อสกุล/เบอร์โทร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 96,000 ผศ.ดร.ภก.วรวุฒิ เกรียงไกร
โทร. 0-5596-1841
สมัครเข้าศึกษา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 96,000 รศ.ดร.ภญ.กรกนก อิงคนินันท์
โทร. 0-5596-1860
สมัครเข้าศึกษา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชวิทยาและวิทยาศาสตร์ชีวโมเลกุล 96,000 ผศ.ดร.ภก.ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง
โทร. 0-5596-1833
สมัครเข้าศึกษา
เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชกรรมชุมชน 96,000 ผศ.ดร.ภก.ศราวุฒิ อู่พุฒินันท์
โทร. 0-5596-1823
สมัครเข้าศึกษา

แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ) (เรียนจันทร์-ศุกร์)
แผน ก แบบ ก 2 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

คณะ/หลักสูตร

สาขาวิชา ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ติดต่อสอบถาม ชื่อ-ชื่อสกุล/เบอร์โทร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 96,000 ผศ.ดร.ภก.วรวุฒิ เกรียงไกร
โทร. 0-5596-1841
สมัครเข้าศึกษา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 96,000 รศ.ดร.ภญ.กรกนก อิงคนินันท์
โทร. 0-5596-1860
สมัครเข้าศึกษา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชวิทยาและวิทยาศาสตร์ชีวโมเลกุล 96,000 ผศ.ดร.ภก.ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง
โทร. 0-5596-1833
สมัครเข้าศึกษา

แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ) (เรียนเสาร์-อาทิตย์)

แผน ก แบบ ก 2 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

คณะ/หลักสูตร

สาขาวิชา ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ติดต่อสอบถาม ชื่อ-ชื่อสกุล/เบอร์โทร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 220,000 ผศ.ดร.ภก.วรวุฒิ เกรียงไกร
โทร. 0-5596-1841
สมัครเข้าศึกษา
เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชกรรมชุมชน 196,000 ผศ.ดร.ภก.ศราวุฒิ อู่พุฒินันท์
โทร. 0-5596-1823
สมัครเข้าศึกษา

 

แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ) (เรียนเสาร์-อาทิตย์)

แผน ก แบบ ก 1 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

คณะ/หลักสูตร

สาขาวิชา ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ติดต่อสอบถาม ชื่อ-ชื่อสกุล/เบอร์โทร

การศึกษามหาบัณฑิต พัฒนศึกษา 100,000 รศ.ดร.ภาณุวัฒน์ ภักดีวงศ์ โทร. 08-1707-6032 สมัครเข้าศึกษา

แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ) (เรียนจันทร์-ศุกร์)
แผน ก แบบ ก 2 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

คณะ/หลักสูตร

สาขาวิชา ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ติดต่อสอบถาม ชื่อ-ชื่อสกุล/เบอร์โทร

การศึกษามหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน 100,000 ดร.อังคณา อ่อนธานี โทร. 0-5596-2410 สมัครเข้าศึกษา
การศึกษามหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน (สำหรับผู้เรียนรายวิชาชีพครู) 140,000 ดร.อังคณา อ่อนธานี โทร. 0-5596-2410 สมัครเข้าศึกษา
การศึกษามหาบัณฑิต เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 100,000 ผศ.ดร.ทิพรัตน์ สิทธิวงศ์ โทร. 08-8273-2342 สมัครเข้าศึกษา
การศึกษามหาบัณฑิต วิจัยและประเมินทางการศึกษา 100,000 รศ.ดร.ปกรณ์ ประจันบาน โทร. 0-5596-2411ต่อ 414 หรือ 0-5596-2434 สมัครเข้าศึกษา
การศึกษามหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์ศึกษา 100,000 ผศ.ดร.สิรินภา กิจเกื้อกูล โทร. 0-5596-2434 และ 0-5596-2410 สมัครเข้าศึกษา
การศึกษามหาบัณฑิต คณิตศาสตร์ศึกษา 100,000 ดร.วนินทร สุภาพ โทร. 0-5596-2434 และ 0-5596-2410 สมัครเข้าศึกษา
การศึกษามหาบัณฑิต ภาษาไทย 100,000 ดร.ทรงภพ ขุนมธุรส โทร. 08-5163-5526 สมัครเข้าศึกษา
การศึกษามหาบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 100,000 ดร.สุดากาญจน์ ปัทมดิลก โทร. 08-7429-9995 สมัครเข้าศึกษา
การศึกษามหาบัณฑิต นวัตกรรมทางการวัดผลการเรียนรู้ 100,000 ผศ.ดร.กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์ โทร. 08-1914-1994 สมัครเข้าศึกษา

แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ) (เรียนเสาร์-อาทิตย์)

แผน ก แบบ ก 2 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

คณะ/หลักสูตร

สาขาวิชา ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ติดต่อสอบถาม ชื่อ-ชื่อสกุล/เบอร์โทร

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการกีฬา 120,000 รศ.ดร.ปัญญา สังขวดี โทร. 0-5596-2407 หรือ 08-1707-2619 สมัครเข้าศึกษา
การศึกษามหาบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 100,000 ดร.สุดากาญจน์ ปัทมดิลก โทร. 08-7429-9995 สมัครเข้าศึกษา
การศึกษามหาบัณฑิต สังคมศึกษา 100,000 ผศ.ดร.อัจฉรา ศรีพันธ์ โทร. 08-7203-8898 สมัครเข้าศึกษา
การศึกษามหาบัณฑิต พัฒนศึกษา 100,000 รศ.ดร.ภาณุวัฒน์ ภักดีวงศ์ โทร. 08-1707-6032 สมัครเข้าศึกษา
การศึกษามหาบัณฑิต พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย 120,000 รศ.ดร.ปัญญา สังขวดี โทร. 0-5596-2407 หรือ 08-1707-2619 สมัครเข้าศึกษา

แบบ 3 ภาคการศึกษา (ภาคพิเศษ) (เรียนเสาร์-อาทิตย์)

แผน ข สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

คณะ/หลักสูตร

สาขาวิชา ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ติดต่อสอบถาม ชื่อ-ชื่อสกุล/เบอร์โทร

การศึกษามหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา 100,000 - สมัครเข้าศึกษา
การศึกษามหาบัณฑิต สังคมศึกษา 100,000 ผศ.ดร.อัจฉรา ศรีพันธ์ โทร. 08-7203-8898 สมัครเข้าศึกษา
การศึกษามหาบัณฑิต นวัตกรรมทางการวัดผลการเรียนรู้ 100,000 ผศ.ดร.กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์ โทร. 08-1914-1994 สมัครเข้าศึกษา

 

แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ) (เรียนจันทร์-ศุกร์)
แผน ก แบบ ก 2 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

คณะ/หลักสูตร

สาขาวิชา ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ติดต่อสอบถาม ชื่อ-ชื่อสกุล/เบอร์โทร

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาไทย. 90,000 ดร.สุวรรณี ทองรอด โทร. 0-5596-2049 สมัครเข้าศึกษา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาศาสตร์. 90,000 ผศ.แก้วตา สาลีโภชน์ โทร. 0-5596-2118 สมัครเข้าศึกษา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาอังกฤษ. 90,000 ผศ.ดร.วรรณประภา สุขสวัสดิ์ โทร. 0-5596-2023 สมัครเข้าศึกษา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต คติชนวิทยา. 90,000 ดร.อรอุษา สุวรรณประเทศ โทร. 0-5596-2104 และ 08-1475-9985 สมัครเข้าศึกษา

แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ) (เรียนเสาร์-อาทิตย์)

แผน ก แบบ ก 2 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

คณะ/หลักสูตร

สาขาวิชา ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ติดต่อสอบถาม ชื่อ-ชื่อสกุล/เบอร์โทร

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต คติชนวิทยา. 120,000 ดร.อรอุษา สุวรรณประเทศ โทร. 0-5596-2104 และ 08-1475-9985 สมัครเข้าศึกษา

แบบ 3 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ) (เรียนเสาร์-อาทิตย์)

แผน ก แบบ ก 2 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

คณะ/หลักสูตร

สาขาวิชา ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ติดต่อสอบถาม ชื่อ-ชื่อสกุล/เบอร์โทร

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาไทย.. 120,000 ดร.สุวรรณี ทองรอด โทร. 0-5596-2049 สมัครเข้าศึกษา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาอังกฤษ. 120,000 ผศ.ดร.วรรณประภา สุขสวัสดิ์ โทร. 0-5596-2023 สมัครเข้าศึกษา

แบบ 3 ภาคการศึกษา (ภาคพิเศษ) (เรียนเสาร์-อาทิตย์)

แผน ข สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และศึกษารายชื่ออีกไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

คณะ/หลักสูตร

สาขาวิชา ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ติดต่อสอบถาม ชื่อ-ชื่อสกุล/เบอร์โทร

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาไทย. 120,000 ดร.สุวรรณี ทองรอด โทร. 0-5596-2049 สมัครเข้าศึกษา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาอังกฤษ. 120,000 ผศ.ดร.วรรณประภา สุขสวัสดิ์ โทร. 0-5596-2023 สมัครเข้าศึกษา

แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ) (เรียนจันทร์-ศุกร์)
แผน ก แบบ ก 1 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

คณะ/หลักสูตร

สาขาวิชา ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ติดต่อสอบถาม ชื่อ-ชื่อสกุล/เบอร์โทร

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา.. 80,000 ผศ.ดร.มนตรี กรรพุมมาลย์ โทร. 08-9850-5221 สมัครเข้าศึกษา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต พัฒนาสังคม. 80,000 ดร.ศุภสิทธิ์ ต๊ะนา โทร. 08-7638-8471 สมัครเข้าศึกษา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต พัฒนาสังคม (หลักสูตรนานาชาติ). 80,000 ดร.ศุภสิทธิ์ ต๊ะนา โทร. 08-7638-8471 สมัครเข้าศึกษา

แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ) (เรียนจันทร์-ศุกร์)
แผน ก แบบ ก 2 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

คณะ/หลักสูตร

สาขาวิชา ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ติดต่อสอบถาม ชื่อ-ชื่อสกุล/เบอร์โทร

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา.. 80,000 ผศ.ดร.มนตรี กรรพุมมาลย์ โทร. 08-9850-5221 สมัครเข้าศึกษา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต พัฒนาสังคม. 80,000 ดร.ศุภสิทธิ์ ต๊ะนา โทร. 08-7638-8471 สมัครเข้าศึกษา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิต. 80,000 ดร.พลดา เดชพลมาตย์ โทร. 0-5596-1983 และ 08-1555-6946 สมัครเข้าศึกษา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต อาเซียนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ).. 150,000 - สมัครเข้าศึกษา

แบบ 3 ภาคการศึกษา (ภาคพิเศษ) (เรียนเสาร์-อาทิตย์)

แผน ข สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และศึกษารายชื่ออีกไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

คณะ/หลักสูตร

สาขาวิชา ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ติดต่อสอบถาม ชื่อ-ชื่อสกุล/เบอร์โทร

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต พัฒนาสังคม. 200,000 ดร.ศุภสิทธิ์ ต๊ะนา โทร. 08-7638-8471 สมัครเข้าศึกษา

 

แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ) (เรียนจันทร์-ศุกร์)
แผน ก แบบ ก 2 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

คณะ/หลักสูตร

สาขาวิชา ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ติดต่อสอบถาม ชื่อ-ชื่อสกุล/เบอร์โทร

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน. 155,000 รศ.ดร.นงนุช โอบะ โทร. 0-5596-6816 สมัครเข้าศึกษา
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารทางการพยาบาล. 155,000 รศ.ดร.พูลสุข หิงคานนท์ โทร. 0-5596-6816 นางสาวจรรยา มากโภคา ผู้ประสานงาน โทร. 0-5596-6650 สมัครเข้าศึกษา
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การพยาบาลผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ. 155,000 รศ.ดร.ชมนาด วรรณพรศิริ โทร. 089-895-3205 สมัครเข้าศึกษา

 

แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ) (เรียนจันทร์-ศุกร์)
แผน ก แบบ ก 2 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

คณะ/หลักสูตร

สาขาวิชา ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ติดต่อสอบถาม ชื่อ-ชื่อสกุล/เบอร์โทร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์สุขภาพศึกษา. 80,000 ผศ.ยุทธพงศ์ พุทธรักษา โทร. 0-5596-7957 สมัครเข้าศึกษา

 

แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ) (เรียนจันทร์-ศุกร์)
แผน ก แบบ ก 1 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

คณะ/หลักสูตร

สาขาวิชา ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ติดต่อสอบถาม ชื่อ-ชื่อสกุล/เบอร์โทร

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า.. 100,000 ผศ.ดร.สมพร เรืองสินชัยวานิช โทร. 0-5596-4338 สมัครเข้าศึกษา
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์.. 100,000 รศ.ดร.ไพศาล มุณีสว่าง โทร. 0-5596-4354 สมัครเข้าศึกษา
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมเคมี.. 100,000 ผศ.ดร.อิศราวุธ ประเสริฐสังข์ โทร. 0-5596-4245 และ 08-1607-0599 สมัครเข้าศึกษา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการภัยพิบัติ (นานาชาติ). 140,000 ดร.พิสุทธิ์ อภิชยกุล โทร.0-5596-4221 หรือ 0-5596-4108 สมัครเข้าศึกษา

แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ) (เรียนจันทร์-ศุกร์)
แผน ก แบบ ก 2 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

คณะ/หลักสูตร

สาขาวิชา ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ติดต่อสอบถาม ชื่อ-ชื่อสกุล/เบอร์โทร

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า.. 100,000 ผศ.ดร.สมพร เรืองสินชัยวานิช โทร. 0-5596-4338 สมัครเข้าศึกษา
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์.. 100,000 รศ.ดร.ไพศาล มุณีสว่าง โทร. 0-5596-4354 สมัครเข้าศึกษา
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมเคมี.. 100,000 ผศ.ดร.อิศราวุธ ประเสริฐสังข์ โทร. 0-5596-4245 และ 08-1607-0599 สมัครเข้าศึกษา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการภัยพิบัติ (นานาชาติ). 140,000 ดร.พิสุทธิ์ อภิชยกุล โทร.0-5596-4221 หรือ 0-5596-4108 สมัครเข้าศึกษา
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล.. 100,000 ผศ.ดร.อนันต์ชัย อยู่แก้ว โทร. 08-7825-4115 สมัครเข้าศึกษา
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมโยธา. 100,000 ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ แตะกระโทก โทร. 0-5596-4067 และ 0-5596-4079 สมัครเข้าศึกษา
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมการจัดการ. 100,000 ผศ.ดร.อภิชัย ฤตวิรุฬห์ โทร. 0-5596-4219 สมัครเข้าศึกษา
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม.. 100,000 ผศ.ดร.ปาจรีย์ ทองสนิท โทร. 0-5596-4104 และ 08-1647-3690 สมัครเข้าศึกษา

 

แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ) (เรียนจันทร์-ศุกร์)
แผน ก แบบ ก 1 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

คณะ/หลักสูตร

สาขาวิชา ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ติดต่อสอบถาม ชื่อ-ชื่อสกุล/เบอร์โทร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์การแพทย์.. 80,000 ดร.พฤฒินนท์ สุฤทธิ์ โทร.0-5596-4784 สมัครเข้าศึกษา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จุลชีววิทยา.. 80,000 ผศ.ดร.ดวงกมล ขันธเลิศ โทร.0-5596-4626 สมัครเข้าศึกษา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ชีวเคมี.. 80,000 ผศ.น.สพ.ดร.พันธุ์ชนะ สงวนเสริมศรี โทร. 0-5596-4740 สมัครเข้าศึกษา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ปรสิตวิทยา.. 80,000 ผศ.ดร.รักษิณา พลสีลา โทร. 0-5596-4610 สมัครเข้าศึกษา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต กายวิภาคศาสตร์.. 80,000 ดร.หทัยรัตน์ เครือไวศยวรรณ โทร. 0-5596-4673 สมัครเข้าศึกษา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สรีรวิทยา.. 80,000 ผศ.ดร.อรระวี คงสมบัติ โทร.0-5596-4654 สมัครเข้าศึกษา

แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ) (เรียนจันทร์-ศุกร์)
แผน ก แบบ ก 2 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

คณะ/หลักสูตร

สาขาวิชา ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ติดต่อสอบถาม ชื่อ-ชื่อสกุล/เบอร์โทร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์การแพทย์.. 80,000 ดร.พฤฒินนท์ สุฤทธิ์ โทร.0-5596-4784 สมัครเข้าศึกษา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จุลชีววิทยา.. 80,000 ผศ.ดร.ดวงกมล ขันธเลิศ โทร.0-5596-4626 สมัครเข้าศึกษา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ชีวเคมี.. 80,000 ผศ.น.สพ.ดร.พันธุ์ชนะ สงวนเสริมศรี โทร. 0-5596-4740 สมัครเข้าศึกษา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ปรสิตวิทยา.. 80,000 ผศ.ดร.รักษิณา พลสีลา โทร. 0-5596-4610 สมัครเข้าศึกษา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต กายวิภาคศาสตร์.. 80,000 ดร.หทัยรัตน์ เครือไวศยวรรณ โทร. 0-5596-4673 สมัครเข้าศึกษา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สรีรวิทยา.. 80,000 ผศ.ดร.อรระวี คงสมบัติ โทร.0-5596-4654 สมัครเข้าศึกษา

 

แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ) (เรียนจันทร์-ศุกร์)
แผน ก แบบ ก 1 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

คณะ/หลักสูตร

สาขาวิชา ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ติดต่อสอบถาม ชื่อ-ชื่อสกุล/เบอร์โทร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ชีวเวชศาสตร์.. 100,000 ผศ.ดร.สราวุธ คำปวน โทร. 0-5596-6397 และ 06-2469-3987 สมัครเข้าศึกษา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคนิคการแพทย์.. 80,000 1. ดร.เริงวิทย์ บุญโยม โทร. 0-5596-6345 และ 08-1080-8507 2. ผศ.ดร.วันวิสาข์ บุพชาติสกุล โทร. 0-5596-6354 และ 08-1274-5571 สมัครเข้าศึกษา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก.. 120,000 - สมัครเข้าศึกษา

แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ) (เรียนจันทร์-ศุกร์)
แผน ก แบบ ก 2 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

คณะ/หลักสูตร

สาขาวิชา ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ติดต่อสอบถาม ชื่อ-ชื่อสกุล/เบอร์โทร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ชีวเวชศาสตร์.. 100,000 ผศ.ดร.สราวุธ คำปวน โทร. 0-5596-6397 และ 06-2469-3987 สมัครเข้าศึกษา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคนิคการแพทย์.. 80,000 1. ดร.เริงวิทย์ บุญโยม โทร. 0-5596-6345 และ 08-1080-8507 2. ผศ.ดร.วันวิสาข์ บุพชาติสกุล โทร. 0-5596-6354 และ 08-1274-5571 สมัครเข้าศึกษา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก.. 120,000 ดร.ปิยะนุช ฐิติวุฒิเกียรติ โทร. 0-5596-6371 และ 08-1910-3853 สมัครเข้าศึกษา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต กายภาพบำบัด. 100,000 ผศ.ดร.วีระพงษ์ ชิดนอก โทร. 0-5596-6223 และ 09-5632-6336 สมัครเข้าศึกษา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ฟิสิกส์การแพทย์. 120,000 ผศ.ดร.นันทวัฒน์ อู่ดี โทร. 055-966319 และ 08-6627-0953 สมัครเข้าศึกษา

 

แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ) (เรียนจันทร์-ศุกร์)
แผน ก แบบ ก 1 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

คณะ/หลักสูตร

สาขาวิชา ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ติดต่อสอบถาม ชื่อ-ชื่อสกุล/เบอร์โทร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์.. 150,000 ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ เสน่ห์ นมะหุต โทร. 0-5596-3224 สมัครเข้าศึกษา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ.. 80,000 1. ผศ.ดร.มลิวรรณ นาคขุนทด โทร. 0-5596-3339

2. ดร.พัทธมน แสงอินทร์ โทร. 0-5596-3336

สมัครเข้าศึกษา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ.. 150,000 ดร.ดวงเดือน อัศวสุธีรกุล โทร. 0-5596-3227 สมัครเข้าศึกษา

แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ) (เรียนจันทร์-ศุกร์)
แผน ก แบบ ก 2 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

คณะ/หลักสูตร

สาขาวิชา ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ติดต่อสอบถาม ชื่อ-ชื่อสกุล/เบอร์โทร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ฟิสิกส์.. 90,000 ผศ.ดร.นวรัตน์ ศรีสวัสดิ์ โทร. 0-5596-3511 สมัครเข้าศึกษา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ฟิสิกส์ประยุกต์.. 90,000 ผศ.ดร.ชมพูนุช วรางคณากูล โทร. 08-8264-7524 สมัครเข้าศึกษา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เคมี. 90,000 ผศ.ดร.หนึ่งฤทัย สุพรม โทร. 0-5596-3468 สมัครเข้าศึกษา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เคมีอุตสาหกรรม. 90,000 ผศ.ดร.สุกัญญา รอส โทร. 0-5596-3445 สมัครเข้าศึกษา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณิตศาสตร์.. 80,000 รศ.ดร.มาโนชน์ สิริพิทักษ์เดช โทร.0-5596-3251 สมัครเข้าศึกษา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สถิติ. 100,000 ผศ.ดร.เกตุจันทร์ จำปาไชยศรี โทร. 0-5596-3208 และ 08-9640-6451 สมัครเข้าศึกษา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์ชีวภาพ.. 80,000 รศ.ดร.วันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ โทร.0-5596-3331 สมัครเข้าศึกษา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์.. 150,000 ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ เสน่ห์ นมะหุต โทร. 0-5596-3224 สมัครเข้าศึกษา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ.. 80,000 1. ผศ.ดร.มลิวรรณ นาคขุนทด โทร.0-5596-3339

2. ดร.พัทธมน แสงอินทร์ โทร.0-5596-3336

สมัครเข้าศึกษา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ.. 150,000 ดร.ดวงเดือน อัศวสุธีรกุล โทร. 0-5596-3227 สมัครเข้าศึกษา

แบบ 3 ภาคการศึกษา (ภาคพิเศษ) (เรียนเสาร์-อาทิตย์)
แผน ข สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และศึกษารายชื่ออีกไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

คณะ/หลักสูตร

สาขาวิชา ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ติดต่อสอบถาม ชื่อ-ชื่อสกุล/เบอร์โทร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณิตศาสตร์. 150,000 รศ.ดร.มาโนชน์ สิริพิทักษ์เดช โทร.0-5596-3251 สมัครเข้าศึกษา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สถิติ. 132,000 ผศ.ดร.เกตุจันทร์ จำปาไชยศรี โทร. 0-5596-3208 และ 08-9640-6451 สมัครเข้าศึกษา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ.. 180,000 ดร.ดวงเดือน อัศวสุธีรกุล โทร. 0-5596-3227 สมัครเข้าศึกษา