หลักสูตรปริญญาโท ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยนเรศวร บัณฑิตวิทยาลัย มีหน้าที่ในการกำกับและดูแลคุณภาพของหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพที่ สกอ. และมหาวิทยาลัยกำหนด โครงการที่เปิดรับสมัครในระดับบัณฑิตศึกษาทีทั้งหมด 4 โครงการ ได้แก่ โครงการที่เปิดรับสมัคร โครงการรับสมัคร ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก) โครงการรับสมัคร ระดับบัณฑิตศึกษา (ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง) โครงการรับสมัคร ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) โครงการครู-อาจารย์ประจำการ

เรียนแบบสะสมหน่วยกิต

รายละเอียด

ปริญญาโท

เปิดรับสมัครวันนี้ - 30 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด

ปริญญาเอก

เปิดรับสมัครวันนี้ - 30 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด

หลักสูตรระยะสั้น

รายละเอียด

ประกาศนียบัตรชั้นสูง

รายละเอียด