เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล มุณีสว่าง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการ ระหว่าง บัณฑิตวิทยาลัย คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ และวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริตเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งได้ตกลงทำความร่วมมือเป็นเครือข่ายดำเนินกิจกรรมวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำต้นแบบ NU Smart City เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน ที่สามารถมีการใช้งานได้จริงในระดับชุมชน ประเทศ และระดับนานาชาติ