เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการอบรมการใช้โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิชาการและวิทยานิพนธ์ (Turnitin) ให้แก่ คณาจารย์บัณฑิตศึกษาและนิสิตบัณฑิตศึกษาต่างชาติ เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 209 และ 210 ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร