“ม.นเรศวร” เปิดหลักสูตรพันธ์ใหม่ หนุนนักธุรกิจไทย ผลักดัน SMEs และ StartUp

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีผู้ประกอบการและการจัดการนวัตกรรม (หลักสูตรพหุวิทยาการ) เพื่อสนับสนุนและพัฒนากลุ่มธุรกิจ SME ให้เจริญเติบโตขึ้น โดยนำแนวคิดของ Startup และ สถานประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมมาพัฒนา เป็นการเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจแก่ประเทศ เพื่อผลักดันการพัฒนาประเทศไทยให้กลายเป็น Digital Economy and Society และ Thailand 4.0

การจัดการเรียนการสอน

 • มุ่งเน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ
 • มีการฝึกปฏิบัติในสถานที่จริงโดยความร่วมมือกับหน่วยงาน ภายนอก เช่น กลุ่มบริษัทในเครือ ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน)
 • เน้นให้ผู้เรียนมีประสบการณ์จริง ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม และ การเป็นผู้ประกอบการผ่านแนวคิดของกรอบความคิดแบบเติบโต การคิดเชิงออกแบบ การคิดเชิงกลยุทธ์
 • จัดการเรียนการสอนทุกแผนเป็น วันเสาร์ – อาทิตย์

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร?

 • เป็นผู้ประกอบการธุรกิจผู้ประกอบวิสาหกิจผู้ประกอบธุรกิจ ขนาดกลางและย่อม (SMEs) ผู้เริ่มต้นธุรกิจใหม่ (Starup) ที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเป็นฐาน โดยเฉพาะผู้ประกอบการ ในประเทศที่ต้องการใช้เทคโนโลยีระดับกลางถึงระดับสูงเพื่อการประกอบธุรกิจ
 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากทุก สาขาวิชา ที่ต้องการเรียนรู้เทคโนโลยีนวัตกรรม เพื่อเป็นฐาน ในการประกอบธุรกิจในอนาคต

เรียนอะไรบ้าง?

 • ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อการพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยี และนวัตกรรม
 • นวัตกรรม และการออกแบบธุรกิจ
 • การเป็นผู้ประกอบการ และการจัดการธุรกิจ
 • การจัดการเทคโนโลยี และทรัพย์สินทางปัญญา
 • สัมมนาประเด็นร่วมสมัยในการเป็นผู้ประกอบการและการจัดการ
 • การพัฒนาลูกค้า และการสื่อสาร
 • การประเมินนวัตกรรม และธุรกิจ
 • นวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ 1
 • นวัตกรรมบริการ และการสร้างความเป็นเลิศในการบริการ
 • หมากล้อมกับการพัฒนาความคิด
 • การจัดการโลจิสติกส์ และห่วงโซ่อุปทานสำหรับการประกอบการ
 • กฎหมาย และข้อบังคับทางธุรกิจ
 • การตลาดดิจิทัล
 • การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

การเรียนการสอนและการสำเร็จการศึกษา

 • เรียนเสาร์-อาทิตย์
 • แผนการศึกษา 3 แบบ ได้แก่
 1. แผน ก แบบ ก 1
 2. แผน ก แบบ ก 2
 3. แผน ข
 • ระยะเวลาการศึกษา 2 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

โอกาสในการทำงานหลังจบการศึกษา

 • ผู้ประกอบการธุรกิจผู้ประกอบวิสาหกิจเพื่อสังคมที่มีความต้องการเป็นผู้เริ่มต้นธุรกิจใหม่ (Startup) ที่ใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีเป็นฐาน
 • ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลาง และย่อม (SMEs) ที่มีความต้องการพัฒนาการประกอบกิจการสู่ธุรกิจนวัตกรรมและเทคโนโลยี
 • นักบริหารในภาคเอกชน นักบริหารการพัฒนาภาครัฐ นักบริหารการพัฒนาองค์กรภาคประชาชน ที่ต้องการประยุกต์ใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีในการพัฒนาองค์กร
 • เป็นผู้รับผิดชอบธุรกิจย่อยในองค์กรขนาดใหญ่

ผู้สนใจสมัครเรียน

ผู้สนใจสมัครเรียน สามารถอ่านรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ https://bit.ly/2l2BvTF
หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร 0-5596-8828 ถึง 8832