เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 บัณฑิตวิทยาลัยจัดกิจกรรม KM ในหัวข้อ “การปรับปรุงพัฒนางานของแต่ละงานในบัณฑิตวิทยาลัย” ณ ห้องประชุม TA 110 อาคารมหา
ธรรมราชา โซน A มหาวิทยาลัยนเรศวร