นิสิตบัณฑิตศึกษา

ทุน/เวทีวิชาการ

 •  ทุนอุดหนุนการวิจัย
  •  ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561  
  •  ปฏิทินการรับสมัครขอรับทุน 
  •  กระบวนการขอรับทุน 
  •  แบบฟอร์มขอรับทุน 
  •  สรุปย่อโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
  •  The Graduate School Announcement: Research Grant from the Government Funds for Graduate Student, Fiscal Year 2017 
  •  Schedule Research Grant from the Government Funds for Graduate Student, Fiscal Year 2017 
  •  Application Form for Research Grant 
  •  Summary of Proposal/Research 
  •  คู่มือการขอรับทุน  
 • ทุนสนับสนุนการไปนำเสนอผลงาน ณ ต่างประเทศ
 • ทุน วช. Click>>