iThesis สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา

โปรแกรมการบริหารจัดการวิทยานิพนธ์

สมัครเรียน

รายละเอียด

ค่าลงทะเบียน:

ฟรี

รูปแบบ
ปฏิบัติการ/บรรยาย
วันที่เรียน: 22 ตุลาคม 2562
เวลา: 13:00 - 17:00 น.
ระดับ: พื้นฐาน
ภาษา: ไทย

โปรแกรมการบริหารจัดการวิทยานิพนธ์

ระบบไอทีสิส หรือ Integrated Thesis & Research Management System (iThesis) ถูกพัฒนาขึ้นมาภายใต้ กลไกด้านการจัดการวิทยานิพนธ์และข้อมูลวิจัย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัดทําวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ ช่วย อํานวยความสะดวกให้กับนิสิตนักศึกษาในการ (1) จัดทํารูปเล่มตามรูปแบบเอกสารที่กําหนด (2) รองรับการ จัดทําแผนการจัดทําวิทยานิพนธ์ (3) รองรับการจัดส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ วิทยานิพนธ์ฉบับร่าง และวิทยานิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์ไปยังอาจารย์ที่ปรึกษา และ (4) บันทึกผลการสอบ ข้อมูลวิทยานิพนธ์ และการเผยแพร่ผลงานวิจัย นอกจากนี้ยังสามารถจัดเก็บไฟล์วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ไปยังคลังปัญญาของสถาบันการศึกษา (Intellectual Repository) เพื่ออํานวยความสะดวกให้กับห้องสมุดในการสร้างคลังข้อมูลงานวิจัย และจัดส่งไปยังสํานักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อบันทึกลงคลังข้อมูลวิทยานิพนธ์ของประเทศ (Thai Digital Collection) และเผยแพร่ให้แก่ประชาคมวิจัยและประชาชนผู้สนใจ

หัวข้อการบรรยาย

ช่วงที่ 1

- iThesis Introduction
- การใช้งานเว็บพอร์ทัล (web portal)

ช่วงที่ 2

- ติดตั้ง iThesis Add-in
- การใช้งาน iThesis Add-in

ช่วงที่ 3

- การใช้ iThesis Styles
- วิธีการ Save to Cloud

ช่วงที่ 4

- การส่ง Thesis ให้ที่ปรึกษา Approve
- EndNote Introduction

หัวข้อการบรรยาย

ช่วงที่ 1

- iThesis Introduction
- การใช้งานเว็บพอร์ทัล (web portal)

ช่วงที่ 2

- ติดตั้ง iThesis Add-in
- การใช้งาน iThesis Add-in

ช่วงที่ 3

- การใช้ iThesis Styles
- วิธีการ Save to Cloud

ช่วงที่ 4

- การส่ง Thesis ให้ที่ปรึกษา Approve
- EndNote Introduction

นายสรญา แสงเย็นพันธ์

ปัจจุบัน

นักวิชาการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประวัติการศึกษา

- บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยนเรศวร - การศึกษามหาบัณฑิต (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร

สมัครเรียน

รายละเอียด

ค่าลงทะเบียน:

ฟรี

รูปแบบ
ปฏิบัติการ/บรรยาย
วันที่เรียน: 22 ตุลาคม 2562
เวลา: 13:00 - 17:00 น.
ระดับ: พื้นฐาน
ภาษา: ไทย