วิสัยทัศน์ฯ

ปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัย
        นิสิตบัณฑิตศึกษามีความเป็นเลิศทางวิชาการ เป็นไทจากอวิชชาด้วยความร่วมมือดำเนินงานอย่างใกล้ชิด
และเป็นมิตรกับคณะ/สาขาวิชา

วิสัยทัศน์บัณฑิตวิทยาลัย
       บัณฑิตศึกษาที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ติดอันดับ 1 ใน 10 ของมหาวิทยาลัยไทยภายในปี 2560

พันธกิจบัณฑิตวิทยาลัย

  1. กำกับมาตรฐาน ควบคุมคุณภาพ คณะ/วิทยาลัยที่จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
  2. อำนวยความสะดวกและประสานงานกับคณะ/วิทยาลัยที่จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
  3.  บริหารจัดการการจัดทำวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยนเรศวร และสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร

เป้าประสงค์บัณฑิตวิทยาลัย

  1. การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยนเรศวรมีคุณภาพและมาตรฐาน
  2. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF)
  3. คณะ/วิทยาลัยที่จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาพึงพอใจในการให้บริการของบัณฑิตวิทยาลัย
  4. ผลิตและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ