ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย


รองศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล มุณีสว่าง
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์พันธ์ กิจสนาโยธิน
รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน


ดร.สุดากาญจน์ ปัทมดิลก
รองคณบดีฝ่ายวิรัชกิจและนิสิตสัมพันธ์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวิไลซ์  วนรัตน์วิจิตร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ


พัชรี ท้วมใจดี
ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย