ประวัติ

        บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับการก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2520 ขณะนั้นยังเป็นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก ต่อมาในปี พ.ศ. 2532 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดชได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามให้แก่มหาวิทยาลัยว่า “มหาวิทยาลัยนเรศวร” และได้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม พ.ศ. 2533 บัณฑิตวิทยาลัย จึงเป็นหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยที่เทียบเท่าระดับคณะ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

       ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยนเรศวร มีการจัดการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกเป็นระบบทวิภาค แบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ การศึกษาภาคปกติ และการศึกษาภาคพิเศษ ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยมีภารกิจหลักในการควบคุมคุณภาพ
กำกับมาตรฐาน สนับสนุน ส่งเสริมและประสานงานจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ทุกหลักสูตร และสาขาวิชา ซึ่งในปีการศึกษา 2558 มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 122 หลักสูตร ประกอบด้วยหลักสูตรระดับปริญญาโท จำนวน 76 หลักสูตร ระดับปริญญาเอก จำนวน 46 หลักสูตร

                                                                                 
                        **ข้อมูลจากงานพัฒนาหลักสูตร กองบริการการศึกษา ณ วันที่ 19 มกราคม 2559