บว.31 แบบฟอร์มตอบรับเป็นคณาจารย์บัณฑิตศึกษา
รายชื่ออาจารย์ประจำ/อาจารย์พิเศษที่จะแต่งตั้งเป็นคณาจารย์บัณฑิตศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2564
ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์บัณฑิตศึกษา CHECO
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 2558
ระเบียบแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา2559
ระเบียบแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา2560