บัณฑิตวิทยาลัย ได้เปิดรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับความรู้สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา (English Proficiency Enhancement for Graduates: EPE) แทนการสอบเทียบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสำเร็จการศึกษา โดยผลการผ่านรายวิชาเทียบได้กับเกณฑ์มาตรฐาน Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) รายละเอียด

      รายวิชาที่ต้องลงเรียน

 

 

 

แบบประเมินความพึงพอใจในการอบรมภาษาอังกฤษ
(English Proficiency Enhancement for Graduates: EPE)