เกณฑ์การสอบผ่านภาษาอังกฤษนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

 • 15/08/2559 เกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิตโครงการจัดการศึกษา ครู-อาจารย์ประจำการ รายละเอียด>>> 
 • 20/11/2557 การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ Naresuan University Writing Proficiency Test รายละเอียด>>
 • ประกาศเกณฑ์-NU-Writing-Proficiency-Test-เพิ่มเติม
 • 09/03/2557 หลักเกณฑ์การเข้าสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษที่จัดสอบโดยสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา รายละเอียด>>
 • 08/14/56 บัณฑิตวิทยาลัยเสนอการทบทวนกรณีใช้คะแนน CU-TEP สำหรับเกณฑ์การผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษในระดับบัณฑิตศึกษา รายละเอียด>>
 • แนวปฏิบัติในการพิจารณาผลความรู้ผลภาษาอังกฤษที่ดีขึ้น ของนิสิตระดับปริญญาเอก รายละเอียด>>
 • 02/18/2556 เกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา(แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4)พ.ศ.2556 รายละเอียด>>
 • 06/11/2555 เกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา(แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3) พ.ศ.2555 รายละเอียด>>
 • 03/02/2555 สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป รายละเอียด>>
 • 07/07/2553 รายชื่อของสถาบันการศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรอง รายละเอียด>>
 • 24/08/2553 นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา รายละเอียด>>