เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2561 รศ.ดร.ไพศาล มุณีสว่าง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้บริหาร หัวหน้าสำนักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย หัวหน้างาน และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.พรทิพย์ เม่นสิน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ บัณฑิตวิทยาลัย เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณเป็นบุคลากรดีเด่นของมหาวิทยาลัยนเรศวร ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร