เนื้อหาสาระการสอบประมวลความรู้

ประกาศเนื้อหาสารฉบับรวม

กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

คณะสาธารณสุขศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์

กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์

 คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คณะวิศวกรรมศาสตร์

วิทยาลัยพลังงานทดแทน

วิทยาลัยโลจิสติกส์

กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร (Faculty of Business, Economics and Communications)