สอบประมวลความรู้

เกณฑ์การตัดสินผลการสอบประมวลความรู้

  • เกณฑ์การตัดสินผลการสอบประมวลความรู้ >>รายละเอียด
  • แนวปฏิบัติในการสมัครสอบประมวลความรู้/สอบวัดคุณสมบัติ และอัตราค่าปรับการชำระเงินค่าสมัครสอบล่าช้า สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา >>>รายละเอียด

แบบฟอร์มใบสมัครสอบประมวลความรู้

ปฏิทินการสอบประมวลความรู้ 

  • ปฏิทินการสอบประมวลความรู้ ประจำปีการศึกษา 2560  รายละเอียด>>
  • ปฏิทินการสอบประมวลความรู้ ประจำปีการศึกษา 2560 (ครู-อาจารย์ประจำการ) รายละเอียด>>

ประกาศเกี่ยวกับการสอบประมวลความรู้

  • การลงทะเบียนสมัครสอบประมวลความรู้-1/2560 รายละเอียด>>>  
  • การลงทะเบียนสมัครสอบประมวลความรู้-2/2560 รายละเอียด>>>  
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ สำหรับนิสิตปริญญาโท แผน ข แบบ 3 ภาค ประจำปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 1) รายละเอียด>>>

ตรวจผลสอบประมวลความรู้>>>