ข้อตกลงการสมัครเรียน


      ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัยนเรศวร และข้อความที่ข้าพเจ้ากรอกในใบสมัครนี้ ถูกต้องตรงกับความเป็นจริงทุกประการ หากข้อความข้างต้นนี้ไม่เป็นความจริงเพียงข้อหนึ่งข้อใด หรือหลักฐานใดที่ใช้สมัครไม่ถูกต้องตามระเบียบการสมัครฯ หรือเป็นหลักฐานปลอม หรือมีข้อความอันเป็นเท็จ

      ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยนเรศวรถอนสภาพการเป็นผู้สมัครโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา โดยไม่ขอรับเงินคืน ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้เป็นผู้เข้าร่วมโครงการ ข้าพเจ้ายินดีที่จะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัยนเรศวรทุกประการ

      หากท่านไม่ชำระค่าสมัครเรียนตามเวลาที่กำหนด โครงการสัมฤทธิบัตร บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกการสมัครโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบในภายหลัง