ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าเรียนในโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 บัดนี้บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เขาศึกษาในโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561