แบบฟอร์มใบสมัครสอบวัดคุณสมบัติ/สอบประมวลความรู้

 • คำร้อง ขอสมัครสอบวัดคุณสมบัติ/สอบประมวลความรู้ ล่าช้ากว่ากำหนด >>Download
 • ใบสมัครสอบประมวลความรู้สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท(ครูประจำการ) >>Download
 • ใบสมัครสอบประมวลความรู้สำหรับนิสิตปริญญาโท แผน ข (ในจังหวัด) >>Download
 • ใบสมัครสอบวัดคุณสมบัติสำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก >>Download
 • แบบฟอร์มประมวลความรู้สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท ภาษาอังกฤษ(3ภาคการศึกษา) ( Application Form for Comprehensive Examination) >>Download
 • แบบฟอร์มวัดคุณสมบัติสำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก ภาษาอังกฤษ (Application Form for Qualifying Examination) >>Download

แบบฟอร์ม การศึกษาค้นคว้าอิสระ

Master Degree

 • Gs.11 Appointment of Advisory Committee
 • Gs.11(1) Change Appointment of Advisory Committee (For NU.ID> 54)
 • Gs.11(1-1) Request for Approval of Master’s Thesis Proposal
 • Gs.11(4) Request form for changing thesis title (For NU.ID >54)
 • Gs.12 Request the letter for expert to review research instruments
 • Gs.13 Request the letter for collecting data (For NU.ID. >54))
 • Gs.14 Confirmation form of thesis involving/not involving with research ethical issue
 • Gs.20 Request for approval of Thesis/ Dissertation (For NU.ID. >54)
 • Gs.20(1) Form for certified publication of the Graduate thesis
 • Gs.21 Approval of Thesis / Dissertation Committee
 • Gs.21(1) Request for changing thesis examination date/committee (For NU.ID.>54)
 • Gs.24 Report of the Thesis/Dissertation Examination
 • Gs.25 This Format checking report form
 • Gs.26 Submission and approval of the completed Thesis
 • Gs.27 Approval of program completion for graduation of master degree

Doctoral Degree

 • Gs.11 Appointment of Advisory Committee
 • Gs.11(1) Change Appointment of Advisory Committee (For NU.ID> 54)
 • Gs.11(1-2) Appointment of doctoral degree thesis proposal committee
 • Gs.11(4) Request form for changing thesis title (For NU.ID >54)
 • Gs.12 Request the letter for expert to review research instruments
 • Gs.13 Request the letter for collecting data (For NU.ID. >54))
 • Gs.14 Confirmation form of thesis involving/not involving with research ethical issue
 • Gs.20  Request for certified publication of the Graduate thesis
 • Gs.20(1) Form for certified publication of the Graduate thesis
 • Gs.21 Approval of Thesis / Dissertation Committee
 • Gs.21(1) Request for changing thesis examination date/committee (For NU.ID.>54)
 • Gs.24 Report of the Thesis/Dissertation Examination
 • Gs.25 This Format checking report form
 • Gs.26 Submission and Approval of the Completed Dissertation
 • Gs.28 Approval of Program Completion and Convocation of the Doctoral Student

 


 

แบบฟอร์มสำหรับนิสิตปริญญาโท ปริญญาเอก

 • บว.11 แบบขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
 • บว.11(1) แบบขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
 • บว.11(1-1) คำร้องขอรับการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญโท
 • บว.11(1-2) คำร้องขอรับการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก
 • บว.11(4) แบบขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์
 • บว.12 แบบคำร้องขอให้ออกหนังสือถึงผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
 • บว.13 แบบคำร้องขอให้ออกหนังสือเพื่อขอความร่วมมือเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย
 • บว.14 แบบยืนยันความเกี่ยวข้อง-ไม่เกี่ยวข้องของวิทยานิพนธ์กับจริยธรรมการวิจัย
 • บว.20 แบบขออนุมัติผลการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์
 • บว.20(1) แบบรับรองการตีพิมพ์กรณีชื่อไม่ตรงกับวิทยานิพนธ์
 • บว.21 แบบขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
 • บว.21(1) แบบขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการสอบวิทยานิพนธ์
 • บว.24 แบบนำส่งรายงานผลการสอบวิทยานิพนธ์
 • บว.25 แบบส่งรายงานผลการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์
 • บว.26 แบบนำส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
 • บว.27 แบบขออนุมัติสำเร็จการศึกษา (ป.โท)
 • บว.28 แบบขออนุมัติสำเร็จการศึกษา (ป.เอก)
 • บว.29 แบบฟอร์มขอระงับการเผยแพร่วิทยานิพนธ์