มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัครนิสิตใหม่ ป.โท-เอก โครงการครู-อาจารย์ประจำการ ปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัครนิสิตใหม่ ป.โท-เอก โครงการครู-อาจารย์ประจำการ ปีการศึกษา 2562 เพื่อคัดเลือกผู้ที่สนใจเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท และปริญญาเอก) ในโครงการครู-อาจารย์ประจำการ ปีการศึกษา 2562 คุณสมบัติของผู้สมัคร ระดับปริญญาโท ต้องเป็นครู-ประจำการ และบุคลากรทางการศึกษา ที่ทำหน้าที่สอนในสถาบันการศึกษาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี…

“ม.นเรศวร” เปิดหลักสูตรพันธุ์ใหม่ หนุนนักธุรกิจไทย ผลักดัน SMEs และ StartUp

“ม.นเรศวร” เปิดหลักสูตรพันธ์ใหม่ หนุนนักธุรกิจไทย ผลักดัน SMEs และ StartUp บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีผู้ประกอบการและการจัดการนวัตกรรม (หลักสูตรพหุวิทยาการ) เพื่อสนับสนุนและพัฒนากลุ่มธุรกิจ SME ให้เจริญเติบโตขึ้น โดยนำแนวคิดของ Startup และ สถานประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมมาพัฒนา เป็นการเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจแก่ประเทศ…