NU Graduate Today

เปิดรับสมัครเรียน รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับความรู้สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา (EPE) 2/2561

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับสมัครเรียน รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับความรู้สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา (EPE) 2/2561 เปิดรับสมัคร 17 ธันวาคม 2561 – 4 มกราคม 2562 ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท ชำระค่าลงทะเบียน 17 ธันวาคม…

ประกาศรายชื่อผู้เรียนในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตามโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าเรียนในโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 บัดนี้บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เขาศึกษาในโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศผลสอบ รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับความรู้ สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา (EPE)

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศผลสอบ รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับความรู้ สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา (EPE)

บัณฑิตวิทยาลัยเปิดรับสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา

โอกาสมาถึงแล้ว!! วันนี้ คุณจะสามารถเรียนต่อ ป.โท-เอก แบบสะสมหน่วยกิต ได้แล้วที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร โครงการสัมฤทธิบัตร มหาวิทยาลัยนเรศวร คือ โครงการที่เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าเรียน ระดับปริญญาโท-เอก ด้วยการเรียนแบบสะสมหน่วยกิต โดยที่ให้คุณเลือกเรียนวิชาในหลักสูตรที่คุณสนใจ จบหลักสูตรคุณจะได้รับใบรับรองจากมหาวิทยาลัยนเรศวร และสามารถเก็บไว้เพื่อเทียบโอนในหลักสูตร ป.โท – เอกได้ในอนาคต คุณสมบัติผู้เรียน…

เปิดรับสมัครนิสิตเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

เปิดรับสมัครนิสิตเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร   สมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – 31 ตุลาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทุน คปก. วันที่ 15 ธันวาคม 2561  …

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ผลการคัดเลือกข้อเสนอการวิจัยภายใต้แผนงานเสริมสร้างศักยภาพฯ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ผลการคัดเลือกข้อเสนอการวิจัยภายใต้แผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2562 ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ภายใต้แผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ วันที่ 15 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่…

ประกาศรายชื่อผู้เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับความรู้สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย ได้เปิดรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับความรู้สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา (English Proficiency Enhancement for Graduates: EPE) แทนการสอบเทียบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสำเร็จการศึกษา โดยผลการผ่านรายวิชาเทียบได้กับเกณฑ์มาตรฐาน Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) รายละเอียด รายชื่อนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา…

เปิดรับสมัครนิสิตเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก

เปิดรับสมัครนิสิตเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร   สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – 31 ตุลาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทุน คปก. วันที่ 15 ธันวาคม 2561 รายละเอียด…