NU Graduate Today

การประชุมชี้แจงและเตรียมความพร้อมในการขอรับทุน วช. ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอการวิจัยแผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม: ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน 2561 – 10 กรกฎาคม 2561 โดยมอบหมายให้บัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้รับผิดชอบในการรวบรวมเอกสารการสมัครของนิสิตที่ประสงค์ขอรับทุนฯ และจัดส่งให้สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ภายในวันที่…

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยแผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ : ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2562 

      ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยแผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม: ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2562       สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยแผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม: ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2562 ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 โดยศึกษารายละเอียดดังประกาศทุนฯ กรอบการวิจัยฯ และ เว็บไซต์ทุน…

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม การประชุมผู้ประกอบการภาคเหนือตอนล่างเพื่อการพัฒนา SMEs และ STARTUP ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม การประชุมผู้ประกอบการภาคเหนือตอนล่างเพื่อการพัฒนา SMEs และ STARTUP ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม  เพื่อพัฒนาผู้ที่จะก้าวเป็นผู้ประกอบการใหม่ หรือผู้ที่จะขยายธุรกิจเดิมให้เป็นผู้ประกอบการเชิงคุณภาพ Read More

“ม.นเรศวร” เปิดหลักสูตรพันธุ์ใหม่ หนุนนักธุรกิจไทย ผลักดัน SMEs และ StartUp

“ม.นเรศวร” เปิดหลักสูตรพันธ์ใหม่ หนุนนักธุรกิจไทย ผลักดัน SMEs และ StartUp บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีผู้ประกอบการและการจัดการนวัตกรรม (หลักสูตรพหุวิทยาการ) เพื่อสนับสนุนและพัฒนากลุ่มธุรกิจ SME ให้เจริญเติบโตขึ้น โดยนำแนวคิดของ Startup และ สถานประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมมาพัฒนา เป็นการเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจแก่ประเทศ…

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ NU Smart City

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล มุณีสว่าง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการ ระหว่าง บัณฑิตวิทยาลัย คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ และวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริตเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งได้ตกลงทำความร่วมมือเป็นเครือข่ายดำเนินกิจกรรมวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำต้นแบบ NU Smart…

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ IESDG 2018

คณะศึกษาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับสถาบัน และเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชนระดับนานาชาติ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ IESDG 2018: Innovation and Education for Sustainable Development Goals ในวันที่ 31 สิงหาคม 2561…

กิจกรรม Study in France: Opportunities, Scholarships, and Fields of Study

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร. ไพศาล มุณีสว่าง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรม Study in France: Opportunities, Scholarships, and Fields of Study ณ ห้อง…

ประชุมหลักสูตรผู้ประกอบการฯ

เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2564  รองศาสตราจารย์ ดร. ไพศาล มุณีสว่าง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีผู้ประกอบการและการจัดการนวัตกรรม (หลักสูตรพหุวิทยาการ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561  ณ ห้องประชุม เสลา 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น…

โครงการแลกเปลี่ยนเชิงวิชาการระหว่าง NU และ Université Bourgogne Franche-Comté

เมื่อวันที่ 23-27 เมษายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร. ไพศาล มุณีสว่าง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ตัวแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับเชิญ จากหน่วยงาน Erasmus+ ภายใต้โครงการ Higher Education Student and Staff Mobility…

กิจกรรมรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยของผู้รับทุน “แผนพัฒนาศักยภาพบัณฑิตวิจัยรุ่นใหม่” (ครั้งที่ 1)

กิจกรรมรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยของผู้รับทุน “แผนพัฒนาศักยภาพบัณฑิตวิจัยรุ่นใหม่” (ครั้งที่ 1) วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องสัมมนาเอกาทศรถ 203, 205, 206,207 และ 209 ชั้น…