NU Graduate Today

โครงการมหาวิทยาลัยนเรศวรสัญจร เอื้ออาทรชุมชน ประจำปี 2561

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมงานโครงการมหาวิทยาลัยนเรศวรสัญจร เอื้ออาทรชุมชน ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก ต.งิ้วงาม อ.เมือง จ.พิษณุโลก  

กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา(ครู อาจารย์ประจำการ) ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา(ครู อาจารย์ประจำการ) ประจำปีการศึกษา 2561 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล มุณีสว่าง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และกล่าวเปิดการปฐมนิเทศโดย รศ.ดร.รสริน ว่องวิไลรัตน์ รักษาการในตำแหน่งรองอธิการบดี กล่าวปฐมนิเทศโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล มุณีสว่าง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย …

อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมการคัดลอกผลงานวิชาการและวิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา

สมัครเข้าร่วมโครงการ   รอบที่ 1 เวลา 09.30 – 10.30 น. จำนวน 40 ท่าน รอบที่ 2 เวลา 10.30 – 11.30 น. จำนวน…

รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับความรู้สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา(EPE)

รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับความรู้สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา 01-Course Syllabus-Starter 1 02-Course Syllabus-Starter 2 03-Course Syllabus-Elementary 04-Course Syllabus-Elementary 05-Course Syllabus-Pre Intermediate 06-Course Syllabus-Intermediate 07-Course Syllabus-Upper Intermediate

โครงการปฐมนิเทศและอบรมพัฒนาอาจารย์ฯ

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล มุณีสว่าง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายโครงการปฐมนิเทศและอบรมพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ ห้องสัมมนา 301 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร

เข้าร่วมพิธีทำบุญ “วันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์” ครบรอบ 24 ปี

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 คุณตรีรัส ดิเรกพิทักษ์ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และคุณนวิพรรณ ตันติพลาผล รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นตัวแทนบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสครบรอบ 24 ปี วันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ ณ โถงชั้น 1…

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Turnitin สำหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการอบรมการใช้โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิชาการและวิทยานิพนธ์ (Turnitin) ให้แก่ คณาจารย์บัณฑิตศึกษาและนิสิตบัณฑิตศึกษาต่างชาติ เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 209 และ 210 ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวิไลซ์ วนรัตน์วิจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานเปิดโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร. รัตติมา จีนาพงษา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิชาการและ การเขียนผลงานวิทยานิพนธ์…