ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้น “การอบรมเชิงปฏิบัติการ Blockchain Development” จากวิทยากรผู้มีประสบการณ์ ผศ.ดร.รัฐกร พูลทรัพย์ อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

 

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้

http://bit.ly/2LFB7uM

ค่าลงทะเบียน

4,900 บาท

สถานที่จัดอบรม

อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันที่จัดอบรม

1 – 2 มิถุนายน 2562

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

055-96-8839

หัวข้อการบรรยาย

ช่วงที่ 1

1. Blockchain Introduction
2. Blockchain in Finance, Insurance, Logistics, Healthcare, Energy, Media, Retails, Real Estate, Government, etc.

ช่วงที่ 2

1. Blockchain Technical Session
2. Mining Process and Proof of Work
(3) Double Spend in Bitcoin
(4) Cryptocurrency(5) Digital asset exchange market and Security Token Offering

ช่วงที่ 3

1. Introduction to Ethereum and Smart Contract
2. Ethereum Installation and Setup
3. Solidity Language
4. Ethereum and Metamask

ช่วงที่ 4

1. Ethereum Application Development using web3.js
2. Private Blockchain on Ethereum
3. Multiple Node Setup on private blockchain
4. Blockchain Development Case Study (E-Vote)