ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้น “การอบรมเชิงปฏิบัติการ Blockchain Development”

ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้น “การอบรมเชิงปฏิบัติการ Blockchain Development” จากวิทยากรผู้มีประสบการณ์ ผศ.ดร.รัฐกร พูลทรัพย์ อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) หนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกการอบรมหลักสูตรระยะสั้น   เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ http://bit.ly/2LFB7uM ค่าลงทะเบียน 4,900 บาท สถานที่จัดอบรม อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันที่จัดอบรม…

มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2562 เพื่อคัดเลือกผู้ที่สนใจเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท และปริญญาเอก) และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2562 คุณสมบัติของผู้สมัคร ระดับปริญญาโท คุณสมบัติทั่วไป ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในกรณีความผิดอันได้กระทำโดย ความประมาท…

มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัครนิสิตใหม่ ป.โท-เอก โครงการครู-อาจารย์ประจำการ ปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัครนิสิตใหม่ ป.โท-เอก โครงการครู-อาจารย์ประจำการ ปีการศึกษา 2562 เพื่อคัดเลือกผู้ที่สนใจเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท และปริญญาเอก) ในโครงการครู-อาจารย์ประจำการ ปีการศึกษา 2562 คุณสมบัติของผู้สมัคร ระดับปริญญาโท ต้องเป็นครู-ประจำการ และบุคลากรทางการศึกษา ที่ทำหน้าที่สอนในสถาบันการศึกษาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี…

ประกาศรายชื่อผู้เรียน รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับความรู้สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา (EPE) 2/2561

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับสมัครเรียน รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับความรู้สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา (EPE) 2/2561 เริ่มเรียน 4 กุมภาพันธ์ – 20 เมษายน 2562 วันสอบ 27 เมษายน 2562 ประกาศรายชื่อผู้เรียนรายวิชา (EPE) 2/2561

ประกาศรายชื่อผู้เรียนในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตามโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าเรียนในโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 บัดนี้บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เขาศึกษาในโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศผลสอบ รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับความรู้ สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา (EPE)

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศผลสอบ รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับความรู้ สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา (EPE)

บัณฑิตวิทยาลัยเปิดรับสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา

โอกาสมาถึงแล้ว!! วันนี้ คุณจะสามารถเรียนต่อ ป.โท-เอก แบบสะสมหน่วยกิต ได้แล้วที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร โครงการสัมฤทธิบัตร มหาวิทยาลัยนเรศวร คือ โครงการที่เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าเรียน ระดับปริญญาโท-เอก ด้วยการเรียนแบบสะสมหน่วยกิต โดยที่ให้คุณเลือกเรียนวิชาในหลักสูตรที่คุณสนใจ จบหลักสูตรคุณจะได้รับใบรับรองจากมหาวิทยาลัยนเรศวร และสามารถเก็บไว้เพื่อเทียบโอนในหลักสูตร ป.โท – เอกได้ในอนาคต คุณสมบัติผู้เรียน…

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ IESDG 2018

คณะศึกษาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับสถาบัน และเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชนระดับนานาชาติ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ IESDG 2018: Innovation and Education for Sustainable Development Goals ในวันที่ 31 สิงหาคม 2561…

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการดำเนินงานวิจัยและนวัตกรรม

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร. ไพศาล มุณีสว่าง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการดำเนินงานวิจัยและนวัตกรรมระหว่างคณะแพทยศาสตร์ กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร

เข้าร่วมพิธีทำบุญ “วันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์” ครบรอบ 24 ปี

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 คุณตรีรัส ดิเรกพิทักษ์ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และคุณนวิพรรณ ตันติพลาผล รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นตัวแทนบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสครบรอบ 24 ปี วันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ ณ โถงชั้น 1…