ปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

กำหนดการปฐมนิเทศ เอกสารบรรยาย ปฐมนิเทศ และแนะนำบทบาทบัณฑิตวิทยาลัย สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา ศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล มุณีสว่าง  (คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวิไลซ์ วนรัตน์วิจิตร  (รองคณบดีฝ่ายวิชาการ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์พันธ์ กิจสนาโยธิน (รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน) ดร.สุดากาญจน์ ปัทมดิลก (รองคณบดีฝ่ายวิรัชกิจและนิสิตสัมพันธ์)…

เปิดรับสมัครนิสิตเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

เปิดรับสมัครนิสิตเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร   สมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – 31 ตุลาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทุน คปก. วันที่ 15 ธันวาคม 2561  …

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ผลการคัดเลือกข้อเสนอการวิจัยภายใต้แผนงานเสริมสร้างศักยภาพฯ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ผลการคัดเลือกข้อเสนอการวิจัยภายใต้แผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2562 ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ภายใต้แผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ วันที่ 15 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่…