ประกาศรับทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2) ประเภททุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา

ประกาศรับทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2) ประเภททุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีความประสงค์ประกาศรับทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2) ประเภททุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา ดังนี้ 1. ทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท 2. ทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา…

กิจกรรมแนะนำทุนและเตรียมความพร้อมในการขอรับทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2563 จาก วช.

กิจกรรมการแนะนำทุนและเตรียมความพร้อมในการขอรับทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2563 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)      บัณฑิตวิทยาลัย ขอเรียนเชิญนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและคณาจารย์ เข้าร่วมกิจกรรมการแนะนำทุนและเตรียมความพร้อมในการขอรับทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2563 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อแนะนำทุนและเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาในการยื่นข้อเสนอขอรับทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2563 ในระหว่างวันที่ 25, 27,…

กิจกรรมรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยของผู้รับทุนสำนักงานคณะกรรมวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปี 2561และ 2562

กิจกรรมรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยของผู้รับทุนสำนักงานคณะกรรมวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปี 2561และ 2562   บัณฑิตวิทยาลัย ขอเรียนเชิญนิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษาเข้าร่วมกิจกรรมรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยของผู้รับทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปี 2561 และประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา…

กิจกรรมรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยของผู้รับทุน “แผนพัฒนาศักยภาพบัณฑิตวิจัยรุ่นใหม่” (ครั้งที่ 1)

กิจกรรมรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยของผู้รับทุน “แผนพัฒนาศักยภาพบัณฑิตวิจัยรุ่นใหม่” (ครั้งที่ 1) วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องสัมมนาเอกาทศรถ 203, 205, 206,207 และ 209 ชั้น…