บัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล มุณีสว่าง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช(ในส่วนภูมิภาค) ณ ลานทรงพล ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ กองทัพภาคที่ 3 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

บัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุม ทคบร. ครั้งที่ 3/2560

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 รศ.ดร.ไพศาล มุณีสว่าง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
พร้อมด้วย คุณพัชรี ท้วมใจดี หัวหน้าสำนักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย และคุณสินีนาฏ พุ่มสอาด หัวหน้างานวิชาการ
เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ(ทคบร.) ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุมวารินชำราบ
และ พิธีเปิดการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา แห่งชาติ ครั้งที่ 44 และการนำเสนอ
ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 ณ โรงแรมยู-เพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 19-20 ตุลาคม 2560

โครงการสัมมนานิสิตบัณฑิตศึกษา Naresuan E-THESIS

« 1 of 3 »

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 ผศ.ดร.เอื้อมพร หลินเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ
โดยมี ดร.ภาณุ พุทธวงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน แนะนำเกี่ยวกับโปรแกรมการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (Naresuan E-THESIS) และกล่าวเปิดโครงการสัมมนานิสิตบัณฑิตศึกษา
เรื่อง “การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (Naresuan E-THESIS) ณ ห้องปราบไตรจักร 14 อาคารปราบไตรจักร มหาวิทยาลัยนเรศวร

วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร ครบรอบ 27 ปี

« 1 of 3 »
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 คณะผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในโอกาสครบรอบ 27 ปี วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อถวายเป็นราชสักการะ องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และพิธีมอบของที่ระลึกแก่ศิษย์เก่าดีเด่น ผู้ทำคุณประโยชน์ บุคลากรดีเด่น และผู้เกษียณอายุราชการของมหาวิทยาลัยนเรศวร ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร

โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

« 1 of 2 »

เมื่อวันอังคารที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ดร.ภาณุ พุทธวงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผนเป็นประธานเปิดโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร. รัตติมา จีนาพงษา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิชาการและ การเขียนผลงานวิทยานิพนธ์ โดยไม่มีการคัดลอก” ณ ห้องสัมมนา 301 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ร่วมแสดงนิทรรศการในงาน NU Open House

« 1 of 3 »
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 บัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมแสดงนิทรรศการในงาน NU Open House ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ของนิสิตบัณฑิตศึกษา ที่คิดค้น วิจัย หรือพัฒนาจากเดิม – การวิจัยและพัฒนาลูกประคบลดเซลลูไลท์ ผู้นำเสนอผลงาน คุณงามรยุ งามดอกไม้ – ระบบประจุพลังงานไฟฟ้าให้กับแบตเตอรี่ตะกั่วกรด สำหรับรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ผู้นำเสนอผลงาน ว่าที่ร้อยตรีธานี โกสุม – กิจกรรมตอบคำถาม ที่เกี่ยวข้องในงาน NU Open House

สัมมนาคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

« 1 of 2 »

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ม.นเรศวร ประจำปีการศึกษา 2559

« 1 of 2 »

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยนเรศวรได้จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2559

ซ้อมใหญ่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

« 1 of 3 »

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ซ้อมใหญ่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2559