ภาพโครงการ/กิจกรรม

 • บัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุม ทคบร. ครั้งที่ 3/2560  Click>>

 • บัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมแสดงนิทรรศการในงาน NU Open House Click>> Video>>  
 • โครงการสัมมนาคณาจารย์บัณฑิตศึกษา Click>>   Video>>
 • โครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560  Click>> Video>>
 • พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ม.นเรศวร ประจำปีการศึกษา 2559 Click>>
 • ซ้อมใหญ่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2559 Click>>
 • ซ้อมย่อยภาคบ่าย พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2559 Click>>
 • วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร ครบรอบ 27 ปี Click>>
 • กิจกรรมสาธารณประโยชน์ Click>>
 • บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย (กิจกรรมถวายเทียนพรรษา)  Click>>
 • อบรม Naresuan E-Thesis Click>>
 • สัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานวิชาการ Click>>
 • ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2560  Click>>
 • โครงการสนับสนุนการจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ของสนพ. ม.นเรศวร  Click>>
 • ประชุมพิจารณาตัดสินผลผู้ได้รับทุนนำเสนอผลงาน ณ ต่างประเทศ (Oral Presentation) Click>>
 • เจรจาความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประเทศญี่ปุ่น Click>>
 • ประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี 2560 "Thailand 4.0 กับอุดมศึกษาไทย" Click>>
 • ประชุมหารือการจัดโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร กับ University of North Carolina, Chapel Hill Click>>
 • ประชุมคณะทำงานประกันคุณภาพศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย Click>>
 • อบรมเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน Click>>
 • บัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมงานวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช Click>>
 • โครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรนิสิตบัณฑิตศึกษา กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมไทยและต่างชาติ Click>>>
 • การอบรมระบบการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Thesis) ครั้งที่ 2 Click>>
 • Research Ethics Trainning Click>>
 • Turnitin Program Training for Academic Plagiarism Click>>
 • ปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ครู อาจารย์ประจำการ) ประจำปีการศึกษา 2560 Click>>
 • ประชุมคณะกรรมการสโมสรฯ และตัวแทนนิสิตบัณฑิตศึกษา(ต่างชาติ)  Click>>
 • การอบรมระบบการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Thesis) ครั้งที่ 1   Click>>
 • ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2560 Click>>
 • ดร.ชำนาญ ปาณาวงษ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560 Click>>
 • การประชุมผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 1/2560  Click>>
 • กิจกรรมการจัดการความรู้ ในหัวข้อ "ทำความเข้าใจ EdPEx" 22 ก.พ. 2560  Click>>
 • The 6th International Graduate Research Conference 2017 Click>>
 • ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 Link>>
 • Writing for Publication Click>>>
 • โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ภาพโครงการ>>>