งานวิชาการ


สินีนาฏ พุ่มสอาด
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานวิชาการ
เบอร์โทรศัพท์ 0 5596 8827

หน่วยกำกับมาตรฐาน


ปุณยนุช ภัทรมล
นักวิชาการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ 0 5596 8829

หน่วยกำกับมาตรฐาน


กนกกานต์ ยาห้องกาศ
นักวิชาการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ 0 5596 8828

หน่วยกำกับมาตรฐาน


อัจจิมา มวลประสิทธิ์พร
นักวิชาการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ 0 5596 8830

หน่วยกำกับมาตรฐาน


ธราภรณ์ ธีรภาพวิเศษพงษ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เบอร์โทรศัพท์ 0 5596 8839

หน่วยติดตามและตรวจสอบ


พัฒน์ศักดิ์ กระต่ายน้อย
นักวิชาการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ 0 5596 8832

หน่วยบริการวิชาการ


ลัดดาวรรณ ดีแล้ว
นักวิชาการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ 0 5596 8831