ผู้บริหาร

รศ.ดร.ไพศาล มุณีสว่าง

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ผศ.ดร.พงศ์พันธ์ กิจสนาโยธิน

รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน

ผศ.ดร.ศิวิไลซ์ วนรัตน์วิจิตร

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ดร.สุดากาญจน์ ปัทมดิลก

รองคณบดีฝ่ายวิรัชกิจและนิสิตสัมพันธ์

พัชรี ท้วมใจดี

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย

Thomas Elliott

Specialist @Naresuan University Graduate School

Roy l. Morien

Specialist @Naresuan University Graduate School

งานอำนวยการ

ศุทธภา นันทพฤกษา

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ รักษาการตำแหน่งหัวหน้างานอำนวยการ

ธิติมา สุบิน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

อนงค์ มีอาชา

นักวิชาการเงินและบัญชี

อัจฉรา อ่อนเส็ง

พนักงานธุรการ

ณิชาภา ฟักทอง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ธนกฤษณ์ ตาลช่วย

พนักงานขับรถยนต์

สาคร บุญสืบ

พนักงานขับรถยนต์

ขาว รีส้มซ่า

คนสวน

งานวิชาการ

สินีนาฏ พุ่มสอาด

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานวิชาการ

ปุณยนุช ภัทรมล

นักวิชาการศึกษา

กนกกานต์ ยาห้องกาศ

นักวิชาการศึกษา

อัจจิมา มวลประสิทธิ์พร

นักวิชาการศึกษา

ธราภรณ์ ธีรภาพวิเศษพงษ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

พัฒน์ศักดิ์ กระต่ายน้อย

นักวิชาการศึกษา

ลัดดาวรรณ ดีแล้ว

นักวิชาการศึกษา

งานแผนและสารสนเทศ

อรอุษา บำรุงไทย

หัวหน้างานแผนและสารสนเทศ

สายพิณ เม่นเกิด

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

สุทธิพจน์ ดวงสาโรจน์

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ

คมกฤช ยาสมุทร

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ

พรทิพย์ เม่นสิน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

มลฑา โพธิ์เงิน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

ตรีรัส ดิเรกพิทักษ์

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

ปาริชาติ พุ่มชม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

กัลยกร เทียมแก้ว

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

เกียรติธำรง ตระกูลจันทร์

นักวิชาการศึกษา

ญารัชนี หม่องนันท์

นักวิชาการศึกษา

งานสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร

นวิพรรณ ตันติพลาผล

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

พิมพาภรณ์ ดวงสาโรจน์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

ภัคคีณี เทิดสิทธิกุล

บรรณารักษ์

จันทรรัตน์ สุขแสงนิล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สรญา แสงเย็นพันธ์

นักวิชาการศึกษา

สัญญา จันทา

นักวิชาการศึกษา