<<<วาระพิเศษ>>>

  • รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย(วาระพิเศษ) 7 มี.ค.61 Click>>

<<<ประจำปี 2561>>>

  • รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2561 Click>>
  • รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2561 Click>>
  • รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2561 Click>>
  • รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2561 Click>>
  • รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2561 Click>>
  • รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2561 Click>>
  • รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2561 Click>>
  • รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561 Click>>