ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ

  • ข้อบังคับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554(แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 8 พ.ศ.2560 รายละเอียด>>>
  • การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2557(แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560 รายละเอียด>>>
  • การแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559(แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560  รายละเอียด>>>