จริยธรรมการวิจัย สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา

  • คุณสมบัติ หลักเกณฑ์โครงการวิจัยที่ต้องขอรับรองด้านจริยธรรมการวัจัยในมนุษย์ >>รายละเอียด
  • การอบรมจริยธรรมการวิจัย สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา >>รายละเอียด
  • การอบรมจริยธรรมการวิจัย สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา(แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2) >>รายละเอียด
Posted in rules.