อัตราค่าธรรมเนียม/ค่าปรับ

  • ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา และอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บเป็นรายครั้ง สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป >>รายละเอียด
  • กำหนดอัตราค่าบำรุง ค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ขอกลับเข้าศึกษาใหม่ >>รายละเอียด
  • กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บเป็นรายครั้ง ประจำปีการศึกษา 2556 >>รายละเอียด
  • กำหนดอัตราค่าบำรุงค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 2556 สำหรับนิสิต ปริญญาโท – เอก ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม >>รายละเอียด
  • กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมนิสิตระดับดุษฏีบัณฑิต >>รายละเอียด
  • การชำระเงินและอัตราค่าปรับการชำระเงินค่าบำรุง >>รายละเอียด
  • การถอนเงินค่าประกันของเสียหาย >>รายละเอียด
Posted in rules.